Komunikat archiwalny

Ogłoszenie wykonanie analizy związanej z możliwością rozszerzenia obszaru strefy płatnego parkowania.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

„Wykonanie analizy związanej z możliwością rozszerzenia obszaru strefy płatnego parkowania”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Ogłoszenie wykonanie analizy związanej z możliwością rozszerzenia obszaru strefy płatnego parkowania.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

CPV: 79-31.40.00-8 – analiza możliwości wykonawczych

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot umowy obejmuje przeprowadzenie analizy związanej z możliwością rozszerzenia strefy płatnego parkowania.

 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 23 czerwca 2017 r.

 

3. Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej i kompletnej faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

 

4. Inne istotne warunki zmówienia:

 

Do formularza oferty należy załączyć dokumenty poświadczające spełnianie poniższych warunków:

 

Doświadczenie Wykonawcy:

Zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 1 analizy wykonawczej w zakresie inżynierii ruchu lub parkowania.

Do oferty należy załączyć referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty poświadczające spełnianie podanych warunków.

 

5. Kryterium oceny ofert – cena 80%, najkrótszy czas realizacji zadania – 20%

6. Sposób przygotowania oferty:

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „Oferta”,

b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

c) w przypadku przesłania oferty w formie listowej, na kopercie należy umieścić napis Analiza rozszerzenia obszaru strefy płatnego parkowania.”

 

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 czerwiec 2017 r. do godz. 23.59  w jednej z poniższych form:

a) pisemnie (osobiście, listownie) na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Sekretariat Pionu Transportu, os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków, pok. 19 (tel. 12 616 7502)

b) faxem na numer: 12 616 7226,

c) w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariatDT@zikit.krakow.pl

 

8. Osoba do kontaktów:

a) Magdalena Musiał, tel. (12) 616 7303, e-mail: mmusial@zikit.krakow.pl

b) Krzysztof Gałat, tel. (12) 616 7509, e-mail: kgalat@zikit.krakow.pl

 

9. Załączniki:

1) formularz „Oferta”

2) wzór umowy wraz załącznikiem

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (.... kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także