Komunikat archiwalny

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i przydatności do użytkowania obwałowań portu rzeki Wisły.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i przydatności do użytkowania obwałowań portu rzeki Wisły stanowiącego wraz z portem rzecznym całość techniczno-użytkową

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i przydatności do użytkowania obwałowań portu rzeki Wisły.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Ofertę należy złożyć na podstawie zakresu prac stanowiącego załącznik przedmiotowego zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 12 tygodni od dnia podpisania umowy

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena oraz czas realizacji

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Warunki płatności:

1. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi jednorazowo na podstawie           faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę niezwłocznie po wykonaniu całości robót i po dokonaniu końcowego odbioru.

2. Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT i przedłożenia jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wystawienia protokołu odbioru ( bez uwag).

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:

1.  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej związanej;

2.  kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przesłanego zakresu prac

Załączniki:

zakres prac

wzór umowy

 Termin oraz sposób składania ofert:

Oferty można składać do dnia 05.06.2017 roku w formie elektronicznie na adres email: sekretariat@zikit.krakow.pl .

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (.... kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.