Komunikat archiwalny

Przebudowa ul. Bronowickiej w zakresie budowy zatok parkingowych.

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie ulicy Bronowickiej w zakresie budowy dwóch stanowisk zatok parkingowych.

Przebudowa ul. Bronowickiej w zakresie budowy zatok parkingowych.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zakres robót obejmuje między innymi: przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, ziemne, drogowe jezdni  zatok i chodników, pozostałe roboty w zakresie regulacji studzienek, zabezpieczenia kabli, organizacja ruchu wykonanie tymczasowej  i docelowej sygnalizacji ruchu, humusowanie i rekultywacja terenów zielonych, wykonanie trawników dywanowych.

 

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: przedmiaru robót - zał. nr 1. , planie sytuacyjnym zał.  nr 2 i projekcie zał. nr 3.

 

W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku nazw producenta produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy.

 

II.W ramach planowanej inwestycji planuje się:

1.Planowany budżet projektu: kwota nie przekraczająca 30 000 Euro.

2. Termin realizacji zadania : 30 dni od podpisania umowy

3.Termin składania ofert do dnia 31.05.2017r.

III.Informacje dotyczące ceny i warunków:

Oferent dostarczy wycenę za realizacje zadania w kwocie netto i  wraz z obowiązującym podatkiem VAT,

Wycena winna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje on cały zakres przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

 

IV. Sposób wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy:

 Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze końcowym zadania, w terminie określonym w umowie. Kopia umowy załączona jako załącznik nr 4.

 V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

 W ramach przedmiotowego zamówienia, ofertę złożyć mogą Wykonawcy, który posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej trzech zadań o podobnym charakterze o wartości do 30.000 Euro udokumentowane załączonymi do oferty referencjami od Zleceniodawców z ostatnich 3 lat.

VI. Kryteria oceny oferty

Cena

Skrócenie terminu realizacji zadania.

VII. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Cena 80 %

Termin 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Cena

Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 80 % punktów. Natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:

 

C = ……………………….. x 80 pkt.

Termin

Wykonawca który zaproponuje najkrótszy termin spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 20 % punktów. Natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:

 

C = ……………………….. x 20 pkt. 

VII. Termin i miejsce składania ofert

Oferty w wersji papierowej należy złożyć lub wysłać, na adres Zamawiającego (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2017r. do godziny 15.30, Dziennik Podawczy- Bud A, z dopiskiem RI lub w wersji elektronicznej na adres  psnakowski@zikit.krakow.pl

W przypadku wysłania oferty droga pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki.

VIII. Informacje na temat zakresu wykluczenia 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

   IX. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, innych niż wskazane we wzorze umowy. Wszelkie informacje w sprawie zamówienia są udzielane pod telefonem nr: 12 616 7107, 12 616 7228.

Załączniki:

Przedmiar robót - zał. nr 1.

 Plan sytuacyjny zał.  nr 2 .

 Projekt zał. nr 3.

 Projekt umowy zał. nr 4

 

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (.... kliknij aby pobrać).

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.