Komunikat archiwalny

Badania stanu technicznego pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Do udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dokonywanie badań stanu technicznego pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym".

Badania stanu technicznego pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

I) Wykonawca sporządza ocenę techniczną pojazdów usuniętych w ramach art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zmn.) zwanej dalej Ustawą.

Każdorazowo ocena techniczna powinna zawierać

a. dane identyfikacyjne pojazdu wraz z odczytem nr VIN

b. wyposażenie standardowe

c. opis zamontowanego w pojeździe ogumienia

d. stan techniczny pojazdu

e. określenie wartości pojazdu brutto pojazdu przed ewentualną szkodą

f. określenie wartości pojazdu brutto pojazdu w aktualnym stanie technicznym określona metodą stopnia uszkodzenia

g. kwalifikację przeznaczenia pojazdu- kasacja, dalsze wykorzystanie itp.

h. dokumentacja fotograficzna kolorowa wraz ze zdjęciem tabliczki znamionowej.

i. Ocena techniczna powinna być wykonana w 2 egzemplarzach i oprawiona.

II)Wykonawca zobowiązany jest do realizacji każdego zlecenia w zakresie pkt I wobec pojazdów zlokalizowanych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

III)Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne uprawnienia umożliwiające wykonywanie profesjonalnej oceny technicznej pojazdu.

IV) Odczytanie numerów VIN pojazdu, do którego jest utrudniony dostęp oraz wszelkie dodatkowe koszty z tym związane, leżą po stonie Wykonawcy.

V) Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, dające gwarancję szybkiego odzyskania wartości powierzonego mienia, na kwotę co najmniej 50 tys. zł

VI)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim.

Oferty należy składać do 20.04.2017 r. Należy wypełnić załącznik nr 2 oraz nazwę firmy z podaniem kontaktu a następnie przesłać oferty na adres email sekretariat@zikit.krakow.pl bądź osobiście w zaklejonej kopercie na adres ZIKiT w Krakowie ul Centralna 53 bądź Złotej Jesieni 14, 31- 568 Kraków – na dziennik podawczy)

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (kliknij aby pobrać ....)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.