Komunikat archiwalny

Wykonanie opracowania przyrodniczego dla Stawu Płaszowskiego.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na wykonanie zadania pn:. „Wykonanie opracowania przyrodniczego obejmującego cały ekosystem  Stawu Płaszowskiego” pod kątem planowanego pogłębienia części centralnej akwenu.

Obszar opracowania to teren znajdujący się w Krakowie obejmujący część działek numer:

1/14, 330/7 322/68, 322/29, 322/25, 322/28, 322/26, 322/30 obręb nr 15 Podgórze.

Wykonanie opracowania przyrodniczego dla Stawu Płaszowskiego.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

W zakresie opracowania przyrodniczego terenu Stawu Płaszowskiego winny zostać wykonane:

Badanie składu chemiczny osadów dennych pod kątem ustawy o odpadach:

zawartość metali ciężkich,

biogenów,

węgla organicznego,

zawartość części mineralnej.

Profil przenikania światła fotosyntetycznie czynnego (PAR),

pomiar widoczności krążka Secchiego.

Inwentaryzacja:

roślinności wodnej

b) bezkręgowców (w tym bentosowych)

c) ichtiofauny

d) płazów, przy jednoczesnym zebraniu dotychczasowych danych z badań dotyczących płazów wykonywanych na tym terenie przez inne podmioty.

e) ptaków ze szczególnym uwzględnieniem gatunków lęgowych, przy jednoczesnym zebraniu dotychczasowych danych z badań dotyczących ptaków (w tym także migrujących i zimujących), wykonywanych na tym terenie przez inne podmioty.

f) innych grup roślin, zwierząt i grzybów w przypadku ich występowania na badanym terenie.

Opracowanie szczegółowego raportu dotyczącego występowania gatunków chronionych i niechronionych.

Ocena kondycji poszczególnych  elementów ekosystemu pod kątem jego aktualnej stabilności i możliwości odtworzenia w przypadku podejmowania pogłębienia.

5). Analiza wpływu planowanego pogłębienia zbiornika z na stwierdzone gatunki chronione i ich siedliska.

6). Wytyczne do projektu pogłębienia z przedstawieniem wariantu technologicznego i lokalizacyjnego, najkorzystniejszego dla środowiska przyrodniczego w zakresie prowadzenia prac na zbiorniku związanych z pogłębianiem. Wytyczne należy przedstawić w formie opisowej i graficznej.

7. Projekt odtworzenia uszkodzonych fragmentów siedlisk, a także utworzenie nowych ostoi dla zwierząt oraz wprowadzenia dodatkowej roślinności wodnej.

8. Projekt przeniesienia okazów chronionych gatunków w przypadku ich stwierdzenia z podaniem harmonogramu prac oraz miejsc docelowego przenoszenia.

9. Określenie harmonogramu i zakresu prowadzenia nadzoru przyrodniczego w przypadku podjęcia prac dotyczących pogłębienia.

Wykonana dokumentacja powinna stanowić w razie konieczności podstawę do wnioskowania do RDOŚ/GDOŚ o zgodę na odstępstwa od zakazów wobec gatunków chronionych.

 

Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch etapach, przy czym pierwsza część dotycząca wyników z badań wiosennych winna zostać oddana w terminie do 15.07.2017 r., całość opracowania winna zostać oddana w terminie do 15.09.2017 r

 

Dokumentację przyrodniczą należy sporządzić w 4 egzemplarzach papierowych zawierających części opisową i graficzna oraz wersję cyfrową ( w wersji edytowalnej np.*.rtf, .doc, pliki graficzne .dwg, dxf) i plik PDF na płycie CD 1 egz.

Oferty należy składać w terminie do 07.04.2017 roku, oferta powinna zawierać cenę brutto. Oferty prosimy składać drogą mailową na adres sekretariat@zikit.krakow.pl.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (kliknij aby pobrać.......)

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.