Komunikat archiwalny

Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg administrowanych przez ZIKiT w roku 2017.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach  dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych  oraz na drogach gminnych  administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w roku 2017.

Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach  dróg  administrowanych przez ZIKiT w roku 2017.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

I. Zamówienie obejmuje :

1. wykonanie oględzin obiektu i jego otoczenia oraz podstawowe badania i pomiary.

Podstawowe badania i pomiary to :

- ostukiwanie młotkiem o masie 0,5 kg

- odkuwanie fragmentów skorodowanych warstw,

- nawiercanie wybranych fragmentów konstrukcji drewnianych wiertłem  Ø 5 mm,

- pomiar rozwartości rys,

- obmiar uszkodzeń sprzętem pomiarowym.

2. spisanie rezultatów oględzin w odpowiednich protokołach , których wzory stanowią załączniki do materiałów przetargowych,

3. wykonanie dokumentacji fotograficznej stwierdzonych usterek ( zdjęcie wraz z określeniem uszkodzenia),

4. w przypadku stwierdzenia uszkodzeń , które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi , bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo katastrofę budowlaną , należy bezzwłocznie poinformować przedstawicieli Sekcji Utrzymania Obiektów Inżynierskich ZIKiT i przedstawić mu kopię protokołu kontroli celem podjęcia odpowiednich działań.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.10.2017 r.

III. Warunki realizacji zamówienia

1. Prace objęte zamówieniem będą zrealizowane w oparciu o przepisy :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .

2. Przeglądy należy wykonywać zgodnie z załączonym rocznym harmonogramem przeglądów.

Należy wykonać przeglądy : obiektów mostowych (mosty , wiadukty, estakady, kładki), tuneli i przejść podziemnych, przepustów, konstrukcji oporowych oraz ekranów akustycznych.

Dokumentem stwierdzającym przeprowadzenie przeglądu jest protokół okresowej kontroli sporządzany wg przekazanych wzorów :

- dla obiektów mostowych wzór 1

- dla tuneli i przejść podziemnych wzór 2

- dla przepustów wzór 3

- dla konstrukcji oporowych wzór 4

- dla ekranów akustycznych wzór 5.

Oprócz zaobserwowanych usterek określonych za pomocą symboli wymienionych w tabeli 1 , oceny stanu technicznego wg skali i kryteriów wymienionych w tabeli 2 i 3  ,wnioskowanych zaleceń  należy sporządzić wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów obiektów wg. załączonych wzorów przeglądów.

Przez „ocenę średnią obiektu” należy rozumieć średnią arytmetyczną ocenę wszystkich elementów ocenianych w czasie przeglądu.

W przypadku obiektów mostowych „przez ocenę całego obiektu” należy rozumieć ocenę stanu technicznego, która jest najniższą :

- ze średniej arytmetycznej oceny wszystkich elementów ocenianych w czasie przeglądu,

- z oceny stanu technicznego konstrukcji pomostu

- z oceny stanu technicznego dźwigarów głównych,

- ze średniej arytmetycznej oceny przyczółków i filarów , tzn. połowa sumy najniższej oceny przyczółków i najniższej oceny filarów.

W przypadku tuneli i przejść podziemnych przez „ocenę całego obiektu” należy rozumieć ocenę stanu technicznego, która jest najniższą :

- ze średniej arytmetycznej oceny wszystkich elementów ocenianych w czasie przeglądu,

- z oceny stanu technicznego stropu,

- z oceny stanu technicznego ścian lub podpór,

- z oceny stanu technicznego płyty dennej,

- z oceny stanu technicznego urządzeń zabezpieczających.

W przypadku przepustów, przez „ocenę całego obiektu” należy rozumieć ocenę stanu technicznego, która jest najniższą :

- ze średniej arytmetycznej oceny wszystkich elementów ocenianych w czasie przeglądu,

- z oceny stanu technicznego obudowy  ( tj. minimalna ocena płyty górnej lub sklepienia ,  ścian, płyty dennej i fundamentów, elementów rurowych lub elementów ramowych),

- z oceny stanu technicznego wlotów i wylotów.

Dla konstrukcji oporowych przez  „ocenę całego obiektu” należy rozumieć ocenę stanu technicznego, która jest najniższą :

- ze średniej arytmetycznej oceny wszystkich elementów ocenianych w czasie przeglądu,

- z oceny stanu technicznego korpusu,

- z oceny urządzeń odwadniających.

Ocenę średnią i ocenę całego obiektu należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ocenę przydatności do użytkowania należy dokonywać stosując skalę i kryteria oceny podane w poniższej tabeli :

Ocena

Przydatność do użytkowania

Kryterium oceny

5

odpowiednia

parametr spełnia lub przewyższa wymagania użytkowników

2

ograniczona

parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań użytkowników lub spełnia je częściowa- nie wymaga się natychmiastowych prac remontowych lub przebudowy

0

niedostateczna

parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań użytkowników lub spełnia je częściowa- wymagane jest natychmiastowe przeprowadzenie prac interwencyjnych, pilne wykonanie remontu lub przebudowy obiektu

 

 

 W protokole okresowej kontroli należy :

- podać jego numer stosując zasadę : nr/rok,

- w kolumnie ocena stanu wpisać ocenę poszczególnych elementów w skali 0-5 , a w przypadku izolacji 0, 2 lub 5, gdy element nie występuje należy wstawić znak „-„,

- w wierszu „urządzenia obce” należy wpisać uszkodzenia zamocowań i osłon

- w kolumnie „tryb wykonania „ należy stosować czterostopniową  skalę pilności , zależnie od zaistniałej potrzeby :

A – wykonać w trybie awaryjnym,

1- oznacza prace do wykonania w przyszłym roku,

2,3,- prace do wykonania w drugiej i trzeciej kolejności , w latach następnych.

- w wierszu „stan pogody” wpisać następujące określenia : sucho, mgła, mżawka, deszcz, śnieg.

 

Jeżeli zachodzi potrzeba należy uzupełnić protokół okresowej kontroli należy uzupełnić o dodatkowe elementy , które powinny podlegać ocenie np. :

- dewiatory cięgiem,

- wózki rewizyjne,

- schody (schody skarpowe należy oceniać w poz. skarpy i nasypy),

- pochylnie,

- ekrany przeciwhałasowe,

- windy, szyby wentylacyjne.

 

Protokoły z przeprowadzonych przeglądów należy sporządzić w jednym egzemplarzu. Do protokołów dołączyć należy dokumentację fotograficzną uszkodzeń.

 

Dokumentację z przeglądu należy przekazać także w  wersji elektronicznej.

 

Przeglądy powinny być posegregowane w zależności od rodzaju obiektów ( oddzielnie mosty, wiadukty , estakady itd.).

IV. Wymagania stawiane Wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy ;

1. posiadają uprawnienia upoważniające  do oceniania i badania stanu technicznego w zakresie mostów , wiaduktów, przepustów,  tuneli, estakad naziemnych i podziemnych przejść komunikacyjnych,

2. są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

 

V. Uwagi dla oferentów

Oferent zobowiązany jest do wykonania wizji w terenie i zdobycia wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty. W przypadku ujawnienia okoliczności , które mogą mieć wpływ na cenę wykonania zamówienia zobowiązany jest niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego.

 

VI. Odbiór i rozliczenie prac

1. Ofercie należy określić cenę ryczałtową brutto za realizację przedmiotu zamówienia .

Niezależnie od tego należy również podać uśrednioną cenę za wykonanie jednostkowego przeglądu obiektu inżynierskiego niezależnie od kategorii , długości i innych parametrów technicznych.

 2. Oferta musi obejmować kompleksowe wykonanie całości zamówienia.

3. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

4. Oferenci zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia , warunkami wykonania i wszystkimi warunkami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

5. Ostateczna cena wykonania zamówienia musi być ceną brutto.

6. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę opracowanych protokołów przeglądów podstawowych obiektów mostowych na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

VII. Zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy , stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi przez okres 12 miesięcy , licząc od daty odbioru końcowego umowy.

 

Termin składania ofert 31.03.2017 r.

Oferty należy złożyć w siedzibie ZIKiT lub przesłać na adres e-mail sekretariat@zikit.krakow.pl do dnia 31.03.2017 r.

 W załączeniu przesyłamy wzory protokołów z przeglądu okresowego poszczególnych obiektów inżynierskich oraz  harmonogram wykonania przeglądów.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (kliknij aby pobrać ....)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.