Komunikat archiwalny

Wykonanie projektu likwidacji przecieków do pomieszczeń MHMK pod płytą Rynku Głównego w Krakowie oraz do pomieszczeń Teatru Ludowego na podstawie ekspertyzy.

Zakres prac

Projekt powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.15 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt powinien być wykonany na podstawie ustaleń ekspertyzy wykonanej w 2016 r.

Wykonanie projektu likwidacji przecieków do pomieszczeń MHMK pod płytą Rynku Głównego w Krakowie oraz do pomieszczeń Teatru Ludowego na podstawie ekspertyzy.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Projekt powinien zawierać:

- opis techniczny z uwzględnieniem szczegółów dotyczących technologii prac    
       uszczelniających

-  rzuty poziome z planem zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno-   
        wysokościowej lub zasadniczej do celów projektowych.

-    przekroje poprzeczne

-    rysunki szczegółowe poszczególnych rozwiązań technologicznych

-    przedmiary robót

-    kosztorys inwestorski

- szczegółowe specyfikacje techniczne określające  niezbędne wymogi
       materiałowe zastosowanych uszczelniaczy.

-  inne rysunki i dokumenty wymagane Prawem Budowlanym i wymaganiom
       organów właściwego Urzędu Konserwatora Zabytków i  Nadzoru
      Budowlanego

-   specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych

 

 

.   Warunki realizacji prac:

 

termin realizacji całości zadania  - 3 miesiące od daty podpisania umowy

przekazywane do Zamawiającego projekt winny być zweryfikowane przez sprawdzających,

za zgodność mapy sytuacyjno – wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

za zgodność przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytań oferentów w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego na realizację robót, zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi do ZIKiT w ciągu 24 godzin,

przy odbiorze końcowym dokumentacji Wykonawca winien przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. Projekt wymaga pozytywnej opinii lub pozytywnego uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania terenu  winna być w każdym egzemplarzu projektu podpisana i opieczętowana przez Projektanta

przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i oświadczenia Projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należy dołączyć oświadczenie Projektanta,                  że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektów zostały w nim uwzględnione.

wszelkie opłaty za pozyskane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca

dokumentacja projektowa po przekazaniu do ZIKiT zostanie ponownie przekazana Wykonawcy/Projektantowi, który zgodnie z zapisami umowy podstawowej jest zobowiązany do uzyskania PNB na Rewitalizację Parku Anny i Erazma Jerzmanowskich, celem objęcia tego zakresu  również wnioskiem o PNB.

 

     Forma opracowania dokumentacji i przekazania do Zamawiającego:

 

w formie opisowej i graficznej :

projekty budowlane i wykonawcze – 4 egz.

mapa do celów projektowych  (zaktualizowana) (wersje papierowe, oryginał 1egz)

uzyskane opinie, warunki techniczne i uzgodnienia  projektu – oryginały w wersji papierowej  + zestawienie tabelaryczne

na nośniku cyfrowym :

opisy techniczne (w formacie *.doc lub pdf)

rysunki zawarte w projektach  (w formacie *.dwg oraz pdf)

mapa do celów projektowych   (w formacie *.dwg)

 

    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 

w formie papierowej -4egz

na nośniku cyfrowym (w formacie *.doc lub pdf)

 

      Przedmiary robót

w formie papierowej -4egz

na nośniku cyfrowym (w formacie *.zuzia lub pdf)

 

     Kosztorysy inwestorskie

w formie papierowej -4egz

na nośniku cyfrowym (w formacie *.zuzia lub pdf)

Oferty  można składać w formie elektronicznej na tkowalinska@zikit.krakow.pl lub składać w sekretariacie do 7 dni od ogłoszenia do godz.15,00

ZAŁĄCZNIKI:

1. Projekt umowy (kliknij aby pobrać ...)

2. MATERIAŁY PO POSTĘPOWANIA (kliknij aby pobrać....)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także