Komunikat archiwalny

Dostawa wraz z instalacją nowych tablic informacyjnych oraz remont istniejących tablic informacyjnych na terenie Miasta Krakowa.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dostawa wraz z instalacją nowych tablic informacyjnych oraz remont istniejących tablic informacyjnych na terenie Miasta Krakowa ”.

Dostawa wraz z instalacją nowych tablic informacyjnych oraz remont istniejących tablic informacyjnych na terenie Miasta Krakowa.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
1. Dostawa i montaż (z osadzeniem w fundamencie) nowych tablic informacyjnych (wg
opisu w projekcie i rodzaju tablic określonych w zakresie robót) wraz zabezpieczeniem
antykorozyjnym nóg przy gruncie.
2. Remonty tablic (roboty ślusarskie, spawalnicze, malowanie, instalacja napisów na folii,
roboty szklarskie, demontaże i ponowne montaże tablic) - wg rodzaju remontów
określonych w zakresie robót).
II. Termin realizacji zamówienia:
- umowa - do 31 października 2017 r., (zlecenia cząstkowe – wg określonego terminu w
zleceniu).
III. Gwarancje na wykonane prace: 12 miesięcy od daty odbioru i 36 m-cy na użyte materiały do wykonania lub remontu tablic
IV. Kryterium wyboru ofert:
- najniższa cena - 90 %
- okres gwarancji : 12 m-cy - 0%
24 m-ce - 10 %
Z Wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa o
udzielenie zamówienia publicznego.
V. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi na podstawie faktury
VAT według ilości wykonanych i odebranych robót (na podstawie protokołu odbioru
(częściowego), podpisanego przez obie strony.
Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT . Wykonawca
zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT i przedłożenia jej Zamawiającemu
w terminie 7 dni od dnia wystawienia protokołu odbioru (częściowego).
VI. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:
- aktualny opis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia
- kosztorys ofertowy wykonany na podstawie załączonego zakresu robót.
VII. Załączniki :
1. zakres rzeczowy robót.
2. Kosztorys ofertowy - druk oferty
3. wzór umowy
4. opis techniczny
VIII. Termin oraz sposób składania ofert: Oferty można składać do dnia 07.04.2017 r. w formie elektronicznej na adres email: sekretariat@zikit.krakow.pl. , lub osobiście w zaklejonej kopercie na adres
ZIKiT w Krakowie ul Centralna 53, 31- 568 Kraków – na dziennik podawczy do dnia 07.04.2017r.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (kliknij aby pobrać ....)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.