Komunikat archiwalny

Audyt rekompensaty operatora lokalnego transportu zbiorowego świadczącego autobusowe usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Audyt rekompensaty operatora lokalnego transportu zbiorowego świadczącego autobusowe usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) za rok 2016”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Audyt rekompensaty operatora lokalnego transportu zbiorowego świadczącego autobusowe usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

CPV: 79-21.21.00-4 – usługi audytu finansowego

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot umowy obejmuje przeprowadzenie audytu rekompensaty określonej w Rozporządzeniu (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, uzyskanej przez operatora lokalnego transportu zbiorowego działającego na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiednich, które przystąpiły do porozumienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków, zwanego dalej „Operatorem” - na podstawie umowy nr 338/ZIKiT/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. na świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) za rok 2016 (audyt ex-post).

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2017 r.

3. Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej i kompletnej faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

4. Inne istotne warunki zmówienia:

Do formularza oferty należy załączyć dokumenty poświadczające spełnianie poniższych warunków:

Doświadczenie Wykonawcy:

Zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 1 audytu rekompensaty ex-post (za okresy wykonane) w publicznym transporcie zbiorowym.

Do oferty należy załączyć referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty poświadczające spełnianie podanych warunków.

5. Kryterium oceny ofert – cena 100%. Ofertą najkorzystniejszą zostanie oferta z najniższą ceną.

6. Sposób przygotowania oferty:

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „Oferta”,

b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

c) w przypadku przesłania oferty w formie listowej, na kopercie należy umieścić napis Audyt rekompensaty MPK za 2016 r.”

 

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 marca 2017 r. do godz. 12.00  w jednej z poniższych form:

a) pisemnie (osobiście, listownie) na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

b) faxem na numer: 0-12 616 7417,

c) w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl

 

8. Osoba do kontaktów:

a) Magdalena Musiał, tel. (0-12) 616 7303, e-mail: mmusial@zikit.krakow.pl

b) Krystyna Glanowska – Drab, tel. (0-12) 616 7172, e-mail: kglanowska@zikit.krakow.pl

 

9. Załączniki:

1) formularz „Oferta”

2) wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (kliknij aby pobrać ....)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także