Komunikat archiwalny

Audyt rekompensaty i refundacji uzyskiwanej przez spółkę Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. w związku ze świadczeniem usług publicznych.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Audyt rekompensaty i refundacji uzyskiwanej przez spółkę Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. w związku ze świadczeniem usług publicznych polegających na prowadzeniu strefy płatnego parkowania oraz realizacji programu parkingowego wraz z analizą funkcjonowania Spółki pod kątem właściwego wykonywania powierzonego zadania publicznego”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Audyt rekompensaty i refundacji uzyskiwanej przez spółkę Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. w związku ze świadczeniem usług publicznych.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

CPV: 79-21.21.00-4 – usługi audytu finansowego

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot umowy obejmuje:

a) przeprowadzenie audytu rekompensaty określonej w Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. UE L 7 z dnia 11 stycznia 2012 r., str. 3), uzyskanej przez spółkę Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. w Krakowie (dalej: Spółka) na podstawie umowy nr 219/3/ZIKiT/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. o świadczenie usług publicznych polegających na prowadzeniu strefy płatnego parkowania oraz realizacji programu parkingowego, w okresie od dnia powstania Spółki do dnia 31 grudnia 2016 r. (audyt ex-post) i sporządzenie stosownego raportu z audytu,

b) przeprowadzenie audytu refundacji, tj. przysporzeń, w dowolnej formie, uzyskiwanych przez Spółkę na podstawie umowy nr 801/ZIKiT/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. o świadczenie usług publicznych wyłącznie z tytułu i wyłączenie w celu pokrycia poniesionych przez Spółkę kosztów netto (bez podatku VAT) związanych ze świadczeniem usług w zakresie Prerogatyw, tj. usług powierzonych Spółce do realizacji na mocy uchwały nr XCIV/1392/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z późn. zm.), polegających na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu potrzeb ludności z zakresu budowy parkingów, w szczególności parkingów typu Park & Ride, w celu ustalenia, iż wynagrodzenie otrzymywane przez Spółkę od Zamawiającego z tego tytułu lub z innych źródeł w okresie od dnia 27 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 326, str. 47) i sporządzenie stosownego raportu z audytu,

c) dokonanie analizy funkcjonowania Spółki pod kątem właściwego wykonywania powierzonego jej na podstawie uchwały nr XCIV/1392/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z późn. zm.) zadania publicznego w zakresie realizacji polityki parkingowej, sprecyzowanego następnie w umowie nr 219/3/ZIKIT/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. i umowie nr 801/ZIKiT/2016 z dnia 27 lipca 2016 r., w okresie od dnia powstania Spółki, w ujęciu ekonomicznym, organizacyjnym i kadrowym
i sporządzenie stosownego raportu z analizy.

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2017 r.

3. Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej i kompletnej faktury VAT , na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

4. Inne istotne warunki zmówienia:

Do formularza oferty należy załączyć dokumenty poświadczające spełnianie poniższych warunków:

Doświadczenie Wykonawcy:

Zrealizował w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 1 audyt rekompensaty ex-post (za okresy wykonane) w publicznym transporcie zbiorowym.

Do oferty należy załączyć referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty poświadczające spełnianie podanych warunków.

5. Kryterium oceny ofert – cena 100%. Ofertą najkorzystniejszą zostanie oferta z najniższą ceną.

6. Sposób przygotowania oferty:

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „Oferta”,

b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

c) w przypadku przesłania oferty w formie listowej, na kopercie należy umieścić napis Audyt rekompensaty MI”

 

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 marca 2017 r. do godz. 12.00  w jednej z poniższych form:

a) pisemnie (osobiście, listownie) na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

b) faxem na numer: 0-12 616 7417,

c) w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl

 

8. Osoba do kontaktów:

a) Magdalena Musiał, tel. (0-12) 616 7303, e-mail: mmusial@zikit.krakow.pl

b) Krystyna Glanowska – Drab, tel. (0-12) 616 7172, e-mail: kglanowska@zikit.krakow.pl

 

9. Załączniki:

1) formularz „Oferta”

2) wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (kliknij aby pobrać.......)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.