Ogłoszenia do 30000 EURO

Przebudowa chodnika oraz schodów zewnętrznych wraz z budową pochylni.

 OGŁOSZENIE
 zamówienia pt.: Przebudowa schodów w Parku Młynówka Królewska przy przejściu dla pieszych przy ul.Przybyszewskiego.  

Budowa chodnika od ul.Jagiełły do ul.Leszka Białego w Krakowie.

Budowa chodnika od ul.Jagiełły do ul.Leszka Białego w Krakowie wraz z budową oświetlenia, odwodnieniem powierzchniowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Zamówienie nr ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16
 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Łopackiego dz. nr 24/9 obr. 8 jedn. Ewid. Nowa Huta (od Ronda Hipokratesa ) do ul. Okulickiego.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Łopackiego dz. nr 24/9 obr. 8 jedn. Ewid. Nowa Huta (od Ronda Hipokratesa ) do ul. Okulickiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kolidującym uzbrojeniem wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID


1. Zamawiający:

Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków,

Montaż sygnalizacji dźwiękowych dla osób niedowidzących na skrzyżowaniach ulic w Krakowie.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Montaż sygnalizacji dźwiękowych dla osób niedowidzących na skrzyżowaniach ulic w Krakowie - 3 lokalizacje”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży dotyczącej torowiska tramwajowego w pasie drogowym.

OGŁOSZENIE
o wykonaniu kompleksowych usług inspektora nadzoru inwestorskiego w branży dotyczącej torowiska tramwajowego w pasie drogowym dla zadania „Przebudowa torowiska tramwajowego w ramach zadania Rozbudowa ul. Igołomskiej drogi krajowej nr. 79 – etap 2 wraz z infrastrukturą w Krakowie”

Zadanie realizowane przez Jednostkę Realizującą Projekt

 

Dostawa i montaż 5 liczników ruchu rowerowego.
Komunikat archiwalny 2017-09-18

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty dla realizacji zadania polegającego na dostawie i montażu 5 liczników ruchu rowerowego.

Przedmiotowe zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma na celu rozeznanie rynku zamawianych usług i dostaw zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

 

Opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych z rozwiązaniem odwodnienia, oświetlenia i przekładkami kolidującego uzbrojenia oraz kolidującą zielenią

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tj. z 2015r. Dz. U. poz. 2164 - tekst jednolity ze zm.) zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy.

    Na opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych z rozwiązaniem odwodnienia, oświetlenia i przekładkami kolidującego uzbrojenia oraz kolidującą zielenią (w razie konieczności) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB) dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1”.

Siłownia pod chmurką na Plantach Nowackiego w Krakowie.

OGŁOSZENIE  zamówienia Pt.: Siłownia pod chmurką na Plantach Nowackiego w Krakowie.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres zadania obejmuje dostawę i montaż czterech podwójnych urządzeń siłowni zewnętrznej we wschodniej części terenu, wzdłuż istniejącej alejki wraz z uzupełnieniem trawnika.

Budowa przejścia dla pieszych w ul. Hynka” w Krakowie w formule „zaprojektuj i zbuduj.”-nowe ogłoszenie

Na wykonanie zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych w ul. Hynka” w Krakowie w formule „zaprojektuj i zbuduj.” 

Rozbudowa ul.Taklińskiego w zakresie budowy dwóch przystanków na żądanie (bez wiat)

OGŁOSZENIE  POWTÓRNE  zamówienia pt.:  Rozbudowa ul.Taklińskiego w zakresie budowy dwóch przystanków na żądanie (bez wiat) w rejonie budynków nr 36 i 41