Ogłoszenia do 30000 EURO

Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków obsługujących szalety miejskie na terenie Miasta Krakowa - Pl. Boh. Gett, Rynek Podgórski, Rynek Główny (Sukiennice),Rondo Czyżyńskie.

Opis przedmiotu zamówienia :

Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków obsługujących szalety miejskie na terenie Miasta Krakowa - Pl. Boh. Gett, Rynek Podgórski, Rynek Główny (Sukiennice),Rondo Czyżyńskie.

Konserwacja 11szt. platform schodowych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno-ruchową oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

Opis przedmiotu zamówienia :

Konserwacja 11szt. platform schodowych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno-ruchową oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

Zgodnie z wymogami UDT konserwacje urządzeń dźwigowych przeprowadza się raz w miesiącu z następującym zakresem konserwacji przegląd zespołów i części urządzeń  zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT.

Asysta techniczna oraz nadzór autorski dla systemu EZD SIDAS oraz SPiRB w roku 2018

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Asysta techniczna oraz nadzór autorski dla systemu EZD SIDAS oraz SPiRB w roku 2018”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja i nadzór autorski systemu baz danych i oprogramowania TEKA w roku 2018

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja i nadzór autorski systemu baz danych i oprogramowania TEKA w roku 2018”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja oprogramowania SYSTEmEG w roku 2018

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja oprogramowania SYSTEmEG w roku 2018”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Odnowienie kontraktu serwisowego Support and Subscription VMWARE  wersja wsparcia PRODUCTION  na okres 3 lat (36 miesięcy)

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Odnowienie kontraktu serwisowego nr 464415439 Support and Subscription VMWARE  wersja wsparcia PRODUCTION  na okres 3 lat (36 miesięcy)”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Pokrzywki w Krakowie

Na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych dla:  „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Pokrzywki w Krakowie na części działki nr 277/1, 277/5 obr.7 Nowa Huta wraz z odwodnieniem, przekładką kolidującego uzbrojenia/zabezpieczeniem istniejących sieci lub przyłączy”


I.    Zamawiający:

Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,
31-586 Kraków,

Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. 18, 22 - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji

Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. 18, 22 - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji  w zakresie objętym decyzją Nr  AU-2/6730.2/811/2017 o ustaleniu warunków zabudowy .


1. Zamawiający:

Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków,

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ulicy Cegielnianej w Krakowie przy ul. Wałbrzyskiej.

OGŁOSZENIE

 Zamówienie Pt.: Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ulicy Cegielnianej w Krakowie przy ul. Wałbrzyskiej.

Budowa przejścia dla pieszych w ul. Hynka.
Komunikat archiwalny 2017-11-14

Budowa przejścia dla pieszych w ul. Hynka w formule "zaprojektuj i wybuduj".

 

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA( ...kliknij aby pobrać).