Nowa Huta Dziś 2018

Ogólnodostępne wyniki głosowania wybrane z proponowanego arkusza tutaj, natomiast zgłoszenia wybrane przez mieszkańców jako nowe remonty tutaj.

Nowa Huta Dziś 2018
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

„Nowa Huta Dziś” to projekt, który będzie realizowany już po raz drugi. Ma on na celu poprawę infrastruktury technicznej w Nowej Hucie. O nowych chodnikach, drogach, czy oświetleniu w pięciu nowohuckich dzielnicach (Czyżynach, Mistrzejowicach, Bieńczycach, Wzgórzach Krzesławickich, i Nowej Hucie) zadecydują sami mieszkańcy. Głosować oraz zgłaszać swoje propozycję zadań do realizacji mogą do 13 kwietnia br.


Pierwsza edycja programu pokazała, że mieszkańcy Nowej Huty chętnie włączają się w zmienianie swojej najbliższej okolicy na lepsze. Dzięki „Nowej Hucie Dziś”, wskazane obszary odzyskały dawny blask. Za kwotę blisko 2 milionów złotych wyremontowanych zostało 4 000 metrów kwadratowych chodników. Teraz są komfortowe, przyjazne dla wózków dziecięcych czy inwalidzkich. Najwięcej głosów oddano na zadanie dotyczące remontu chodnika wzdłuż ul. Żeromskiego. Podobnie było na Os. Kolorowym, gdzie najczęściej wskazywano na remont chodnika.  Sporo mieszkańców zwróciło uwagę na potrzebę remontu ul. Medweckiego, której nawierzchnia, w ramach projektu została uzupełniona metodą nakładkową.

Zostały one pozytywnie ocenione przez ZIKiT pod względem formalnym i prawnym, ale nie zostały ujęte w listach hierarchicznych Rad Dzielnic. Są to m.in. chodniki przy ul.: Fatimskiej, KS Wawel, S. Mierzwy, Os. Wandy, czy Bieńczyckiej. Zadania dotyczą również wymiany nawierzchni na ulicach: Samorządowej, Łuczanowickiej, F. Twaroga, Uniwersału Połanieckiego czy Kalwińskiej.

Mieszkańcy na etapie zgłaszania pomysłów zabiegają o nowe oświetlenie placów, skwerów czy chodników. Wśród zadań pojawiły się propozycje wymiany słupów oświetleniowych: przy Al. Pokoju, na Os. Kolorowym, na Plantach Mistrzejowickich.

Zgłaszać swoje, albo głosować na pomysły, które już zostały wytypowane do realizacji w jednej z pięciu nowohuckich dzielnic można za pomocą formularza w zakładce „Nowa Huta Dziś” na stronie www.zikit.krakow.pl Zasady rozdysponowanie środków pomiędzy pięć nowohuckich dzielnic pozostaje bez zmian (40 procent środków po równo dla każdej dzielnicy, kolejne 40 procent proporcjonalnie do liczby stałych mieszkańców każdej dzielnicy, a pozostałe 20 procent proporcjonalnie do powierzchni terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub terenów Skarbu Państwa). W drugiej edycji programu Dzielnica XIV Czyżyny- otrzymała 354 955 zł, Dzielnica XV Mistrzejowice- otrzymała 420 152 zł, Dzielnica XVI Bieńczyce- otrzymała 356 348zł, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie- otrzymała 310 051 zł, Dzielnica XVIII Nowa Huta- otrzymała 558 494 zł.

Mieszkańcy na głosowanie oraz zgłaszanie pomysłów zadań do realizacji mają czas od dziś do 13 kwietnia br. (piątek). Później do dnia 11 maja br. (piątek) wszystkie zadania zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i prawnym przez inspektorów ZIKiT, a później przez radnych dzielnicowych. Prace rozpoczną się jeszcze przed wakacjami.

Klikając w poniższe punkty na mapie możemy dowiedzieć się więcej na temat propozycji konkretnych zadać w jednej z pięciu Nowohuckich dzielnic.

mapa nh dziś

Szczegółowe opisy wraz z numerem zadań znajdują się w formularzu (kliknij w zdjęcie poniżej), za pomocą którego w szybki i prosty sposób można zagłosować na wybrane przez siebie zadanie albo dodać swoją propozycję.

nowa huta dziś

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „ Budowa nowej ulicy klasy L łączącej al.29 Listopada z ul.Felińskiego w Krakowie ”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków   Jak stanowi art. 4 pkt.15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji : urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.                 Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.