Komunikat archiwalny

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Dąbska

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.                 z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Rozbudowa ul. Dąbskiej w zakresie od wschodniej granicy działki nr 225/5 obr. 16 Śródmieście do południowo-zachodniej granicy działki nr 41/37 obr. jw. wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji opadowej i przebudową kolidującego uzbrojenia” .

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Dąbska
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres :

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Ul. Centralna 53,  31-586 Kraków

 

Jak stanowi art. 4 pkt.15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji :

  • urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  • linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

        

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego,     a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej  Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie www.zikit.krakow.pl     (w zakładce:  komunikaty) oraz przesłana do wiadomości :

 

  1. Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa                          - uke@uke.gov.pl
  2. Delegatura UKE, ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków - krakow@uke.gov.pl.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także