Komunikat archiwalny

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - KST III

W imieniu Prezydenta Miasta Krakow  - zarzadcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art.39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późń. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej.” .

 

W ramach inwestycji może powstać obowiazek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciagu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - KST III
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zgłoszenia należy kierować na pismie na adres:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

 

Jak stanowi art. 4 pkt 15a powałanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

         a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami          lub potrzebami ruchu drogowego,

         b) lini   telekomunikacyjnych    wraz   z   zasilaniem   oraz   lini   elektroenergrtycznych,  

  niezwiąznych  z  potrzebami zarządzania  drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządce drogi kanału technologicznego,                   a nastepnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiazany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostepniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu  Infrastruktury  Komunalnej  i  Transportu  w  Krakowie   www.zikit.krakow.pl    (w zakładce: komunikaty) oraz przesłana do wiadomosci:

  1. Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

     e-mail: uke@uke.gov.pl

  1. Delegatura UKE w Krakowie, ul. Świetokrzyska 12, 30-015 Kraków

    e-mail: krakow@uke.gov.pl     

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także