Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Zabłocie / Ślusarska.

W imieniu Prezydenta Miasta Krakow - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.: „Rozbudowa ul. Zabłocie w Krakowie” na odcinku od skrzyżowania ulic Zabłocie / Romanowicza do skrzyżowania ulic Zabłocie / Ślusarska.

W ramach inwestycji może powstać obowiazek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciagu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.
 

.  

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Zabłocie / Ślusarska.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zgłoszenia należy kierować na pismie na adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Jak stanowi art. 4 pkt 15a powałanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a)  urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego,
b) lini telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz lini elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, 
a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie www.zikit.krakow.pl 
(w zakładce: komunikaty) oraz przesłana do wiadomosci:
1.    Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa  
e-mail: uke@uke.gov.pl
2.    Delegatura UKE w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków 
e-mail: krakow@uke.gov.pl
 

Adres:
ul.Ślusarska, Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także