Informacja dla właścicieli elektrycznych pojazdów wolnobieżnych

Zakończyła się weryfikacja wniosków złożonych przez podmioty ubiegające się o przyznanie identyfikatorów uprawniających do poruszania się po drogach publicznych objętych strefą ograniczonego ruchu i postoju w Krakowie, przeznaczonych dla pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym wykorzystywanych dla prowadzenia działalności gospodarczej na potrzeby obsługi ruchu turystycznego.

Informacja dla właścicieli elektrycznych pojazdów wolnobieżnych
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

W jej wyniku dokonano weryfikacji złożonych wniosków pod względem spełnienia wymogów formalnych, tj. ich zgodność z wytycznymi zawartymi w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2677/2015 z dnia 07.10.2015 r.

W/w regulamin nie przewiduje możliwości odwołania przez Podmioty, których wnioski ze względów formalnych zweryfikowano negatywnie.

Podmiotom uprawnionym, które uzyskały możliwość otrzymania identyfikatorów na wjazd wskazuje się parking przed stadionem Wisły jako miejsce gdzie pojazdy zostaną oznakowane naklejkami z numerem (plac od strony Al. 3 Maja, wjazd jak na sektor H w dniu 30 i 31 grudnia br. pomiędzy godzinami 10:30-14:00 lub w późniejszym ustalonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni).

Dodatkowo informujemy, że w czasie XII posiedzeniu Stałego Zespołu Konsultacyjnego ds. pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym wykorzystywanych dla prowadzenia działalności gospodarczej, powołanego poleceniem służbowym Nr 10/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.06.2014 r., które odbyło się w dniu 17 grudnia 2015 r. ustalono następujący podział proporcjonalny puli 130 zezwoleń.

Podmioty uprawnione do przyznania identyfikatorów, które złożyły:

  • 1 lub 2 wnioski otrzymają 1 identyfikator,
  • 3 wnioski otrzymają 2 identyfikatory,
  • 4 lub 5 wniosków otrzymają 3 identyfikatory,
  • 6 wniosków otrzymają 4 identyfikatory,
  • 7 lub 8 wniosków otrzymają 5 identyfikatorów,
  • 10 lub 11 wniosków otrzymają 7 identyfikatorów,
  • 52 wnioski otrzymają 34 identyfikatory,

Pokaż metkę
Autor: Michal Pyclik
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „ Budowa nowej ulicy klasy L łączącej al.29 Listopada z ul.Felińskiego w Krakowie ”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków   Jak stanowi art. 4 pkt.15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji : urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.                 Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.