Ogłoszenia do 30000 EURO

Wymiana dwóch segmentów szklanych w misie fontanny „Kryształ” na Rynku Głównym w Krakowie

            I . Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Zabezpieczenie placu budowy na czas realizacji zadania;
 2. Demontaż uszkodzonych segmentów A oraz C;
 3. Montaż nowych segmentów szklanych.
 4. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy na wykonane prace
Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz na drogach gminnych administrowanych przez Zarząd Dróg Mista Krakowa w roku 2019.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zaprasza do złożenia oferty na

wykonanie przeglądów podstawowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach  dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych  oraz na drogach gminnych  administrowanych przez Zarząd Dróg Mista Krakowa w roku 2019.

I. Zamówienie obejmuje :

1. wykonanie oględzin obiektu i jego otoczenia oraz podstawowe badania i pomiary.

Podstawowe badania i pomiary to :

- ostukiwanie młotkiem o masie 0,5 kg

- odkuwanie fragmentów skorodowanych warstw,

- nawiercanie wybranych fragmentów konstrukcji drewnianych wiertłem  Ø 5 mm,

- pomiar rozwartości rys,

- obmiar uszkodzeń sprzętem pomiarowym.

Przeniesienie kapliczki oraz realizacja prac konserwatorskich przy kapliczce zlokalizowanej przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie kapliczki oraz realizacja prac konserwatorskich przy kapliczce zlokalizowanej przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie

Wykonanie obserwacji geodezyjnych wybranych obiektów mostowych na terenie miasta Krakowa w roku 2019

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zaprzasza do złożenia oferty na

wykonanie obserwacji geodezyjnych wybranych obiektów mostowych na terenie miasta Krakowa w roku 2019.

 

 • Opis przedmiotu zamówienia

Pomiary należy dowiązać do wyników wcześniejszych obserwacji, które są w posiadaniu Zamawiającego.

Pomiary winny być dowiązane do sieci reperów.

Do obserwacji winien być użyty sprzęt pozwalający na uzyskanie pomiarów z dokładnością 0,25 mm.

W celu wyeliminowania wpływu ruchów pojazdów na wyniki pomiarów obserwacje geodezyjne obiektów, na których odbywa się ruch pojazdów należy prowadzić nocą.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie znaków pomiarowych w czasie realizacji umowy.

Operaty z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Dokumentację z przeglądu należy przekazać także w  wersji elektronicznej.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami
w ramach projektu pn.:
„Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego”.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami
w ramach projektu pn.:
Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu...

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami
w ramach projektu pn.:
„Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę”.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami
w ramach projektu pn.:
Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (…)

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami
w ramach projektu pn.: Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (…)”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Przygotowanie i kolportaż 4 ulotek w formie gazety

Przedmiotem zamówienia jest "Przygotowanie i kolportaż 4 ulotek w formie gazety"

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Opieka techniczna, nadzór autorski oraz aktualizacja dla systemu eDIOM w roku 2019”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nr 2/2018/ZDMK  z dnia 12.12.2018 r.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w imieniu Gminy Miejskiej Kraków
ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż  składników systemu rowerowego
 KMK BIKE

 1. Nazwa i adres Sprzedającego

Gmina Miejska Kraków

pl. Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

Prowadzący przetarg

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Kraków

Osoba do kontaktu

Pan Artur Rusinek

os. Złotej Jesieni 14 pok. 11, parter

tel. 515 008 832

email: arusinek@zdmk.krakow.pl