Ogłoszenia do 30000 EURO

Naprawa misy fontanny zlokalizowanej na Placu Niepodległości w Krakowie

 OGŁOSZENIE

zamówienia pt.: Naprawa misy fontanny zlokalizowanej na Placu Niepodległości w Krakowie

I . Opis przedmiotu zamówienia:

1. Ogrodzenie tymczasowe placu budowy;

2. Likwidacja ubytków oraz spękań w misie fontanny;

3. Uzupełnienie braków podbudowy pod misą fontanny;

4. Oczyszczenie elementów kamiennych fontanny wraz z wymianą fug;

5. Wykonanie nowej warstwy izolacyjnej misy fontanny;

6. Wykonanie nowej warstwy wierzchniej fontanny z zachowaniem obecnej kolorystyki;

7. Naprawa istniejącego oświetlenia fontanny;

8. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy na wykonane prace.

Audyt rekompensaty i refundacji uzyskiwanej przez Miejską Infrastrukturę sp. z o.o. w Krakowie w związku ze świadczeniem usług publicznych polegających na prowadzeniu strefy płatnego parkowania oraz realizacji programu parkingowego za 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

 

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa zaprasza do przedstawienia swojej oferty
na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

„Audyt rekompensaty i refundacji uzyskiwanej przez Miejską Infrastrukturę sp. z o.o.
w Krakowie w związku ze świadczeniem usług publicznych polegających na prowadzeniu strefy płatnego parkowania oraz realizacji programu parkingowego za 2018 r.”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

 

CPV: 79-21.21.00-4 – usługi audytu finansowego

Dostawa wraz z instalacją nowych tablic informacyjnych oraz remont istniejących tablic informacyjnych na terenie Miasta Krakowa

                                                ZAPYTANIE  OFERTOWE

dotyczące udzielenia zmówienia  publicznego, którego  wartość nie przekracza  wyrażonej    złotych  równowartości  30 000 euro

Zarząd Dróg Miasta Krakowa  w  Krakowie zaprasza  do  złożenia oferty cenowej na „Dostawa  wraz  z instalacją  nowych  tablic informacyjnych oraz remont istniejących  tablic informacyjnych  na terenie  Miasta  Krakowa ”.

Modernizacja strony internetowej

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Modernizacja strony internetowej www.zdmk.krakow.pl”

 

Wymiana dwóch segmentów szklanych w misie fontanny „Kryształ” na Rynku Głównym w Krakowie

            I . Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Zabezpieczenie placu budowy na czas realizacji zadania;
 2. Demontaż uszkodzonych segmentów A oraz C;
 3. Montaż nowych segmentów szklanych.
 4. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy na wykonane prace
Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz na drogach gminnych administrowanych przez Zarząd Dróg Mista Krakowa w roku 2019.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zaprasza do złożenia oferty na

wykonanie przeglądów podstawowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach  dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych  oraz na drogach gminnych  administrowanych przez Zarząd Dróg Mista Krakowa w roku 2019.

I. Zamówienie obejmuje :

1. wykonanie oględzin obiektu i jego otoczenia oraz podstawowe badania i pomiary.

Podstawowe badania i pomiary to :

- ostukiwanie młotkiem o masie 0,5 kg

- odkuwanie fragmentów skorodowanych warstw,

- nawiercanie wybranych fragmentów konstrukcji drewnianych wiertłem  Ø 5 mm,

- pomiar rozwartości rys,

- obmiar uszkodzeń sprzętem pomiarowym.

Przeniesienie kapliczki oraz realizacja prac konserwatorskich przy kapliczce zlokalizowanej przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie kapliczki oraz realizacja prac konserwatorskich przy kapliczce zlokalizowanej przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie

Wykonanie obserwacji geodezyjnych wybranych obiektów mostowych na terenie miasta Krakowa w roku 2019

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zaprzasza do złożenia oferty na

wykonanie obserwacji geodezyjnych wybranych obiektów mostowych na terenie miasta Krakowa w roku 2019.

 

 • Opis przedmiotu zamówienia

Pomiary należy dowiązać do wyników wcześniejszych obserwacji, które są w posiadaniu Zamawiającego.

Pomiary winny być dowiązane do sieci reperów.

Do obserwacji winien być użyty sprzęt pozwalający na uzyskanie pomiarów z dokładnością 0,25 mm.

W celu wyeliminowania wpływu ruchów pojazdów na wyniki pomiarów obserwacje geodezyjne obiektów, na których odbywa się ruch pojazdów należy prowadzić nocą.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie znaków pomiarowych w czasie realizacji umowy.

Operaty z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Dokumentację z przeglądu należy przekazać także w  wersji elektronicznej.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami
w ramach projektu pn.:
„Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego”.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami
w ramach projektu pn.:
Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu...

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami
w ramach projektu pn.:
„Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę”.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami
w ramach projektu pn.:
Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.