Ogłoszenia do 30000 EURO

Asysta techniczna systemu eDIOM w roku 2018.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Asysta techniczna systemu eDIOM w roku 2018”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Aktualizację oprogramowania finansowo-księgowego WAPRO WF-FAKIR Budżet do najnowszej wersji – 20 stanowisk

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Aktualizację oprogramowania finansowo-księgowego WAPRO WF-FAKIR Budżet do najnowszej wersji – 20 stanowisk”

Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, oś Piastów 34a.

I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, oś Piastów 34a wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników, przebudową oświetlenia oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Zadanie będzie realizowane na dz. 304/12, obr. 2, j.ewid. Nowa Huta w Krakowie.

Wykonanie przeglądów rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych , wojewódzkich, powiatowych oraz na drogach gminnych administrowanych przez ZIKiT w 2018

OGŁOSZENIE
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na „Wykonanie przeglądów rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych , wojewódzkich, powiatowych oraz na drogach gminnych administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w 2018 roku wraz z inwentaryzacją istniejącej infrastruktury przesyłającej media”.

Budowa przejścia dla pieszych w ul. Hynka” w Krakowie w formule „zaprojektuj i zbuduj.”

Na wykonanie zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych w ul. Hynka” w Krakowie w formule „zaprojektuj i zbuduj.”  

1. Zamawiający:
Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie -ul. Centralna 53, 31-586 Kraków:

Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków obsługujących szalety miejskie na terenie Miasta Krakowa - Pl. Boh. Gett, Rynek Podgórski, Rynek Główny (Sukiennice),Rondo Czyżyńskie.2

Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków obsługujących szalety miejskie na terenie Miasta Krakowa - Pl. Boh. Gett, Rynek Podgórski, Rynek Główny (Sukiennice),Rondo Czyżyńskie.

Opis przedmiotu zamówienia :
Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków obsługujących szalety miejskie na terenie Miasta Krakowa - Pl. Boh. Gett, Rynek Podgórski, Rynek Główny (Sukiennice),Rondo Czyżyńskie.

Budowa chodnika od ul.Jagiełły do ul.Leszka Białego w Krakowie wraz z budową oświetlenia, odwodnieniem powierzchniowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Zamówienie nr ZIKiT/T1.213/17
OGŁOSZENIE
zamówienia pt.: Budowa chodnika od ul.Jagiełły do ul.Leszka Białego w Krakowie .  
             

I .Opis przedmiotu zamówienia:

Bieżąca konserwacja oraz nadzór techniczny (wraz z przeglądami) platform dla niepełnosprawnych znajdujących się w szaletach miejskich na terenie Miasta Krakowa –  11 szt.

Bieżąca konserwacja oraz nadzór techniczny (wraz z przeglądami) platform dla niepełnosprawnych znajdujących się w szaletach miejskich na terenie Miasta Krakowa –  11 szt.

Opis przedmiotu zamówienia :
I.    Konserwacja 11szt. platform schodowych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno-ruchową oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.
Zgodnie z wymogami UDT konserwacje urządzeń dźwigowych przeprowadza się raz w miesiącu z następującym zakresem konserwacji przegląd zespołów i części urządzeń  zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT.

Opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej wraz z projektem remontu przepustu pod ul. Księcia Józefa na wysokości ul. Szyszko - Bohusza w Krakowie

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na „Opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej wraz z projektem remontu przepustu pod ul. Księcia Józefa na wysokości ul. Szyszko - Bohusza w Krakowie”.

Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków obsługujących szalety miejskie na terenie Miasta Krakowa - Pl. Boh. Gett, Rynek Podgórski, Rynek Główny (Sukiennice),Rondo Czyżyńskie.

Opis przedmiotu zamówienia :

Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków obsługujących szalety miejskie na terenie Miasta Krakowa - Pl. Boh. Gett, Rynek Podgórski, Rynek Główny (Sukiennice),Rondo Czyżyńskie.