Ogłoszenia do 30000 EURO

Dostawa wraz z instalacją nowych tablic informacyjnych oraz remont istniejących tablic informacyjnych na terenie Miasta Krakowa.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dostawa wraz z instalacją nowych tablic informacyjnych oraz remont istniejących tablic informacyjnych na terenie Miasta Krakowa ”.

Audyt rekompensaty operatora lokalnego transportu zbiorowego świadczącego autobusowe usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Audyt rekompensaty operatora lokalnego transportu zbiorowego świadczącego autobusowe usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) za rok 2016”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Audyt rekompensaty i refundacji uzyskiwanej przez spółkę Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. w związku ze świadczeniem usług publicznych.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Audyt rekompensaty i refundacji uzyskiwanej przez spółkę Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. w związku ze świadczeniem usług publicznych polegających na prowadzeniu strefy płatnego parkowania oraz realizacji programu parkingowego wraz z analizą funkcjonowania Spółki pod kątem właściwego wykonywania powierzonego zadania publicznego”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Nowohucka nad linią PKP w Krakowie  zgodnie z Postanowieniem WINB nr 94/2017.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przełożenie oferty na „Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Nowohucka nad linią PKP w Krakowie  zgodnie z Postanowieniem WINB nr 94/2017”  

Obserwacja geodezyjna wybranych obiektów mostowych na terenie miasta Krakowa w 2017 r.

OGŁOSZENIE
o zamówieniu pt. „Wykonanie obserwacji geodezyjnych wybranych obiektów mostowych na terenie miasta Krakowa w 2017 roku”

Dostawa mebli biurowych

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę mebli biurowych do budynków ZIKiT mieszczących się przy ul. Centralnej 53 oraz na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie. Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 13.03.2017 r. na adres mailowy tstudnicki@zikit.krakow.pl odnosząc się do pozycji wyszczególnionych w zakresie rzeczowym.

W załączeniu zakres rzeczowy zadania oraz wzór umowy.

Budowa brakującego chodnika przy ul. Centralnej

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji pn.: „Budowa brakującego chodnika przy ul. Centralnej”

POLECAMY