Ogłoszenia do 30000 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. z 2015r. Dz. U. poz. 2164 - tekst jednolity ze zm.) zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy.

 

Na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Jana Stróżeckiego

w Krakowie, wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadania „Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj & wybuduj”.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na opracowanie PFU dla zadania „Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj & wybuduj”.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty dla realizacji zadania polegającego na dostawie i montażu 4 liczników ruchu rowerowego.

1. Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

„Audyt rekompensaty operatora lokalnego transportu zbiorowego świadczącego autobusowe i tramwajowe usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK), usługi dystrybucji biletów, utrzymania infrastruktury przystankowej oraz windykacji i egzekucji należności z tytułu opłaty dodatkowej za 2017 r.”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

.Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

„Audyt rekompensaty i refundacji uzyskiwanej przez spółkę Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. w Krakowie w związku ze świadczeniem usług publicznych polegających na prowadzeniu strefy płatnego parkowania oraz realizacji programu parkingowego za 2017 r.”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj & wybuduj

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na opracowanie PFU dla zadania „Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj & wybuduj”.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Pokrzywki w Krakowie

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. z 2015r. Dz. U. poz. 2164 - tekst jednolity ze zm.) zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy.

 

Na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych dla:  „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Pokrzywki w Krakowie na części działki nr 277/1, 277/5 obr.7 Nowa Huta wraz z odwodnieniem, przekładką kolidującego uzbrojenia/zabezpieczeniem istniejących sieci lub przyłączy” w ramach zadania: Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika
w ul. Pokrzywki.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na budowę/przebudowę chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa w ramach zadania pn.: „Program budowy chodników”, które będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”