Ogłoszenia do 30000 EURO

Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj & wybuduj

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na opracowanie PFU dla zadania „Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj & wybuduj”.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Pokrzywki w Krakowie

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. z 2015r. Dz. U. poz. 2164 - tekst jednolity ze zm.) zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy.

 

Na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych dla:  „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Pokrzywki w Krakowie na części działki nr 277/1, 277/5 obr.7 Nowa Huta wraz z odwodnieniem, przekładką kolidującego uzbrojenia/zabezpieczeniem istniejących sieci lub przyłączy” w ramach zadania: Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika
w ul. Pokrzywki.

Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja oprogramowania SYSTEmEG w roku 2018

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja oprogramowania SYSTEmEG w roku 2018”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na budowę/przebudowę chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa w ramach zadania pn.: „Program budowy chodników”, które będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

Dostawa  wraz  z instalacją  nowych  tablic informacyjnych oraz remont istniejących  tablic informacyjnych  na terenie  Miasta  Krakowa

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  w  Krakowie zaprasza  do  złożenia oferty cenowej na „Dostawa  wraz  z instalacją  nowych  tablic informacyjnych oraz remont istniejących  tablic informacyjnych  na terenie  Miasta  Krakowa ”.