Komunikaty

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Bagrowa

W imieniu Prezydenta Miasta Krakow - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art.39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.: „Rozbudowa ul. Bagrowej w Krakowie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kozią w Krakowie oraz rozbudową i przebudową uzbrojenia terenu” na odcinku od zjazdu na dz. nr 183/27 obr. 19 Podgórze do ul. Koziej wraz ze skrzyżowaniem ulic Kozia / Bagrowa.

W ramach inwestycji może powstać obowiazek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciagu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.
 

Darmowa komunikacja w czasie smogu będzie ogłaszana specjalnym komunikatem

Uchwała o wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej w przypadku dużego zanieczyszczenia powietrza w Krakowie weszła w życie 26 grudnia 2015 r. Gdy poziom stężenia pyłu PM10 we wszystkich stacjach monitorujacych zanieczyszczenie powietrza w Krakowie przekroczy 150 µg/m3 (lub w jednej stacji 200 µg/m3), będzie decyzja o darmowej komunikacji miejskiej.

Informacja o obowiązywaniu darmowej komunikacji będzie podawana specjalnym komunikatem, jeśli komunikatu nie ma na stronie www.krakow.pl lub www.zikit.krakow.pl oznacza to, że komunikacja jest płatna.

Zezwolenia - handel okazjonalny

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE informuje IŻ W 2016 ROKU WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO Z OKAZJI ODPUSTÓW ORAZ DNIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH można składać bezpośrednio na dzienniku podawczym ZIKiT, przy ul. Centralnej 53 w Krakowie lub za pośrednictwem urzędu pocztowego w terminach podanych w poniższej tabeli:

Dotacja dla gminy
2016-01-04

Gmina Miejska Kraków otrzymała dotację przyznaną przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na realizację zadania pn. „ Poprawa bezpieczeństwa i dostępności do zakładów opieki zdrowotnej poprzez przebudowę ul. Mikołaja Kopernika nr K 602639 w Krakowie (odcinek 552 m od ul. Westerplatte do ul. Strzeleckiej) - etap I” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

Na postawie wniosku o dofinansowanie powyższego zadania udzielona została dotacja celowa w wysokości 727 498,00 zł (co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych).

 

Komunikacja miejska w pełni płatna
Komunikat archiwalny 2016-01-02

W związku z zarejestrowaną poprawą jakości powietrza na obszarze Krakowa, ZIKiT informuje o odwołaniu usługi darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej (w tym autobusowej i tramwajowej) na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego. Akcja została odwołana od 3 stycznia.

Zmiana numerów kont bankowych

W związku ze zmianą z dniem 01 stycznia 2016 r. banku prowadzącego obsługę bankową Gminy Miejskiej Kraków na PKO Bank Polski S.A. informujemy, że zmianie ulegną wszystkie numery rachunków bankowych, w tym rachunków bankowych ZIKiT.

Informacja dla właścicieli elektrycznych pojazdów wolnobieżnych

Zakończyła się weryfikacja wniosków złożonych przez podmioty ubiegające się o przyznanie identyfikatorów uprawniających do poruszania się po drogach publicznych objętych strefą ograniczonego ruchu i postoju w Krakowie, przeznaczonych dla pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym wykorzystywanych dla prowadzenia działalności gospodarczej na potrzeby obsługi ruchu turystycznego.

Komunikat - meleksy
Komunikat archiwalny 2015-12-14

Zakończyła się procedura weryfikacji wniosków przez osoby wskazane do prac w Stałym Zespole Konsultacyjny ds. pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym wykorzystywanych dla prowadzenia działalności gospodarczej, powołanego poleceniem służbowym nr 10/2014 Prezydenta Miasta Krakowa. Informacje o spełnieniu przez przedsiębiorców kryteriów postawionych w Zarządzenie można uzyskać osobiście w siedzibie ZIKiT na os. Złotej Jesieni 14 lub pisemnie po złożeniu stosownego wniosku.

Uwagi do wyników weryfikacji wniosków, przedsiębiorcy mogą składać pisemnie w siedzibie tut. Zarządu. Decyzję o sposobie rozpatrzenia zażaleń do wyników o przyznanie identyfikatora, podejmie Stały Zespół Konsultacyjny ds. pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym wykorzystywanych dla prowadzenia działalności gospodarczej, powołany poleceniem służbowym nr 10/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.06.2014 r. Najbliższe posiedzenie zespołu przewidziane jest na 17 grudnia br.