Rozszerzenie oferty zintegrowanego biletu PKP – Komunikacja Miejska w Krakowie

Od dnia 1 maja 2009 r. znacznie rozszerzony zostaje zasięg oferty Zintegrowanego Biletu PKP - Komunikacja Miejska.

BiletZintegrowany7

 

Dotychczas oferta specjalna pn. Zintegrowany Bilet skierowana była wyłącznie do pasażerów korzystających z biletów okresowych na przejazdy pociągami osobowymi na trasie Kraków Główny - Krzeszowice oraz środkami komunikacji miejskiej (tramwajami, autobusami) w obrębie miejskiej strefy biletowej.

Teraz Zintegrowany Bilet nabywać będą mogli pasażerowie wykonujący podróże pociągami osobowymi na trasach:

  • Kraków Główny - Krzeszowice
  • Kraków Główny - Wieliczka Rynek
  • Kraków Główny - Skawina,
  • Kraków Główny - Słomniki
  • Kraków Główny - Bochnia

w powiązaniu z przejazdami komunikacja miejską.

Podmiotami współpracującymi w tym wspólnym przedsięwzięciu są: PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. Małopolskie Zakłady Przewozów Regionalnych, Gmina Miejska Kraków, w imieniu której działa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Współpraca ta, realizowana od 1 marca 2008 r w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz kontynuowana w tym samym zakresie w ramach umowy zawartej pomiędzy Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie a PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. przyniosła pozytywne efekty. Strony uznały jako w pełni uzasadnione dalsze kontynuowanie współpracy w zakresie rozszerzonym o cztery nowe korytarze sieci kolejowej w obszarze aglomeracji krakowskiej.

BiletZintegrowanySRODEK

 

ZINTEGROWANY BILET =  BILET PKP PR+ ZNACZEK

ZINTEGROWANY BILET to okresowy bilet imienny złożony z odcinkowego biletu PKP PR z naklejonym znaczkiem uprawniającym do korzystania z usług przewozowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

ZINTEGROWANY BILET można nabyć na okres jednego miesiąca począwszy od daty wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu przedsprzedaży.

ZINTEGROWANY BILET uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni tygodnia:

1)      na trasach kolejowych:

- Kraków Główny - Krzeszowice - Kraków Główny,
- Kraków Główny - Wieliczka Rynek- Kraków Główny,
- Kraków Główny - Skawina - Kraków Główny,
- Kraków Główny - Słomniki - Kraków Główny,
- Kraków Główny - Bochnia- Kraków Główny

w klasie 2 pociągów osobowych uruchamianych przez PKP PR, drogą wskazaną na bilecie, między wszystkimi stacjami (przystankami) kolejowymi odcinka, na który został wydany, oraz

2)  w miejskiej strefie biletowej na trasach jednej, dwóch lub wszystkich linii Komunikacji miejskiej w Krakowie (według wyboru pasażera).

ZINTEGROWANY BILET może nabyć każda osoba posiadająca:

1)   legitymację do imiennego biletu okresowego komunikacji miejskiej w Krakowie,

2)   dokument tożsamości ze zdjęciem (wymagany do biletu PKP PR),

3)      ważny dokument poświadczający uprawnienie do przejazdów ulgowych w przypadku  korzystania z takiego uprawnienia.

Pasażer może nabyć bilet odcinkowy imienny PKP PR normalny lub z ulgą: ustawową lub handlową.

Bilet odcinkowy imienny PKP PR ulgowy przysługuje osobie upoważnionej do przejazdu pociągami osobowymi w klasie 2 PKP PR z ulgą:

1)      ustawową - 37%, 49%, 78%,
2)      handlową - 33%, 50%.

Pasażer może nabyć znaczek do zintegrowanego biletu PKP PR - Komunikacja miejska w Krakowie normalny lub ulgowy gminny lub ulgowy ustawowy:

1)      na jedną linię - przejazdy w miejskiej strefie biletowej,
2)      na dwie linie - przejazdy w miejskiej strefie biletowej,
3)      sieciowy miejski.

Znaczek do zintegrowanego biletu PKP PR - Komunikacja Miejska w Krakowie ulgowy może nabyć osoba, której przysługuje ulga:

1)      gminna,
2)      ustawowa.

Przy sprzedaży zintegrowanego biletu, kasjer na rewersie zintegrowanego biletu odcinkowego imiennego PKP PR nakleja odpowiedni znaczek do zintegrowanego biletu PKP PR - Komunikacja Miejska w Krakowie, na którym umieszcza następujące dane:

1)      okres obowiązywania: od... do... (okres ważności znaczka musi się pokrywać
z okresem ważności biletu PKP PR),
2)      numer legitymacji do imiennego biletu okresowego komunikacji miejskiej
w Krakowie,
3)      numer wydanego biletu PKP PR,
4)      numery wybranych linii w przypadku zakupu przez pasażera znaczka na jedną
lub dwie linie.

CENY ZINTEGROWANYCH BILETÓW

Ceny zintegrowanych biletów uwzględniają 10% upust od obowiązujących dotychczas cen biletów okresowych w miejskiej strefie biletowej komunikacji miejskiej w Krakowie oraz cen biletów PKP PR na wytypowanych trasach.

Ceny zintegrowanego biletu zostały przyjęte odpowiednio uchwałami:

1)      Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast
i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
(uchwała Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 r., z późniejszymi zmianami),

2)      Zarządu PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum