górne tło

Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. 18, 22 - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji

Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. 18, 22 - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji  w zakresie objętym decyzją Nr  AU-2/6730.2/811/2017 o ustaleniu warunków zabudowy .


1. Zamawiający:

Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków,

2. Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji  w zakresie objętym decyzją                        Nr  AU-2/6730.2/811/2017 o ustaleniu warunków zabudowy,  dla zadania pn.: „ Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. 18, 22 " .
Opracowanie projektów  budowlanych i wykonawczych, z rozdziałem na branże  – z rozwiązaniem odwodnienia, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia.
Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę  (PNB)/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budopwlanych i w razie konieczności –innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w zakresie rzeczowym .

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania całości Przedmiotu umowy i wydania go Zamawiającemu: 31.07.2018r.

4. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:
a) Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na cały zakres przedmiotu zamówienia.
b) Kryterium wyboru  ofert:  najniższa cena brutto.
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa.
Warunki płatności:
1.    Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
2.    Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez strony umowy, który stanowi załącznik do faktury.
3.    Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.
c) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zaproszenia oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
d) Okres związania ofertą przez Wykonawcę wynosi 30 dni.
e) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub mailowej w terminie do dnia 05.12.2017 r.

- pisemnie w siedzibie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków,
- mailem na adres:sekretariat@zikit.krakow.pl

f) Oferty złożone lub przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny oraz terminu realizacji usługi z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy oraz zakresem rzeczowym.
i) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
j) Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
k) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
l) Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela w zakresie przedmiotu zamówienia:
  Józefa Curyłło - Łyżwa  tel. 12 616 72 57

5.Obowiązki Wykonawcy:
a)    Znajomość wszystkich ustaw, przepisów, regulaminów i wytycznych, które są związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem koniecznych decyzji i pozwoleń, prowadzeniem robót budowlanych. Wzajemne branżowe skoordynowanie dokumentacji pod względem technicznym, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć,
b)    Wykonanie dokumentacji w sposób spełniający wymagania obowiązujących ustaw, rozporządzeń, przepisów techniczno – budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej,
c)    Obowiązek uwzględnienia zasad ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji.

6.Gwarancja na wykonane prace: 36  miesięcy od daty odbioru .

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:
1.  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej związanej;
2.    oferta cenowa

Załącznikami do zapytania ofertowego są:

1.    Wzór umowy wraz z zakresem rzeczowym
2.    Decyzja Nr AU-2/6730.2/811/2017 z dnia 26.06.2017 r. o ustaleniu warunków zabudowy
3.    Plan sytuacyjny z  Koncepcji przebudowy drogi osiedlowej przy ul. Rydla w rejonie bl. nr 18, 22 (branża drogowa) – rys. 2.1 i rys. 2.2  

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (...kliknij aby pobrać).

dolne t�o