górne tło

Wykonanie pomiarów linii światłowodowych oraz dostawa urządzeń multimedialnych dla celów obsługi trasy turystycznej Muzeum Podziemia Rynku.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Wykonanie pomiarów linii światłowodowych oraz dostawa urządzeń multimedialnych do celów transmisji  strumienia video dla celów obsługi trasy turystycznej Muzeum Podziemia Rynku.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

CPV: 32323500-8 – Urządzenia do nadzoru wideo.
         32562300-3 - Światłowodowe kable do przesyłu danych.


1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot umowy obejmuje dostawę kompletnych urządzeń multimedialnych oraz wykonanie pomiaru linii światłowodowych reflektometrem  w zakresie:
1. Dostawa OPTICIS M1-201DA-TR  - 18 szt.
2. Zasilacze do OPTICIS M1-201DA-TR – 36 szt.
3. Konwerter portów szeregowych RS-232 na RS 422/485 MOXA TCC-80 – 20 szt.
4. USB 2.0 Ranger 2304 Extender USB 1.1/2.0/3.0 x4 medium transmisyjne LAN skrętka kat.5 – 2 szt.
5. Pomiary toru - światłowód jednomodowy- reflektometrem    - ilość 48 szt.
6. Dokumentacja pomiarowa linii światłowodowych – 1 szt.
7. Poprawa jakości - poprzez ponowny spaw włókien światłowodowych - w przypadku uszkodzenia istniejących zakończeń linii światłowodowych.
   
2. Termin realizacji zamówienia:  do 15.12.2017 r.

3. Warunki płatności: Płatność w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
i kompletnej faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołem odbioru.

4. Inne istotne warunki zmówienia:

Pomiary linii światłowodowych można będzie realizować tylko i wyłącznie w godzinach, kiedy nie jest czynna Trasa Turystyczna Muzeum tj. codziennie do 10.00 lub w drugi poniedziałek każdego miesiąca, gdzie Muzeum jest nie czynne dla zwiedzających. Istnieje możliwość pracy w godzinach nocnych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym oraz obsługą techniczną Muzeum.
 
5. Kryterium oceny ofert – cena 100%.

6. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim.
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.11.2017 r. w wersji elektronicznej na e-mail: kksiazek@zikit.krakow.pl

8. Osoba do kontaktów:
Krzysztof Książek, Zespół Informatyki, tel. (12) 616 7100, e-mail kksiazek@zikit.krakow.pl

9. Załączniki:
1) wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (..kliknij aby pobrać).

dolne t�o