górne tło

Korekta oznakowania SPP

Tak zmieni się krakowska Strefa Płatnego Parkowania, po wprowadzeniu korekt wynikających z dostosowania jej do obowiązujących przepisów.

Podstawa prawna zmian:

  1. Wystąpienie pokontrolne Wojewody Małopolskiego z dnia 4 marca 2016r., znak: WI-V.431.11.2015 dotyczące między innymi realizacji zadań z zakresu organizacji ruchu na drogach publicznych miasta Krakowa.
  2. Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
    Art. 13b. 1. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania,

•w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.

•2. Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

3. Dziennik Ustaw Nr 220 poz.2181 z dnia 3 lipca 2003r. (z póź. zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drodze

Pkt. 5.2.4. Linie wyznaczające stanowiska postojowe  „….dopuszcza się umieszczenie na chodniku linii ograniczającej strefę postojową . Przy wyznaczaniu tej strefy linia równoległa do krawężnika powinna być umieszczona w taki sposób, aby szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych wynosiła co najmniej 2,0m. Wyjątkowo dopuszcza się pozostawienie chodnika o szerokości 1,5m…..”


Jak czytać projekt

projkt spp
Kliknij w projekt i pobierz pełną dokumentację zmian w zakresie parkowania niektóre elementy pozostałej organizacji ruchu (np. skrzyżowanie przy filharmonii podlegały aktualizacji po utworzeniu wersji elektronicznej map)
 

Przykłady rozwiązań, które pozwoliły zachować o 50% więcej miejsc niż pierwotnie zakładała inwentaryzacja.

Zawężenia pasów ruchu

Ruch jednokierunkowy

Nocne parkowanie

Wyjątkowe przypadki z 1,5m dla pieszych


Dodatkowe strefy ograniczonego ruchu - dostępne dla posiadaczy abonamentów danej podstrefy SPP

strefy mapa

mapa strefy


Mail do składania uwag


parkowanie@dialog-spoleczny.pl
 

 

dolne t�o