górne tło

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa (ul. Zalesie)

W imieniu Prezydenta Miasta Kraków - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art.39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn: „Rozbudowa ul. Zalesie w Krakowie na odcinku od ul. Drukarskiej do ul. Przemiarki wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Jak stanowi art. 4 pkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a)  urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego,

b) lini telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz lini elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

dolne t�o