górne tło

Wykonanie izolacji ścian pompowni zlokalizowanej na Małym Rynku w Krakowie.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie izolacji ścian pompowni zlokalizowanej na Małym Rynku
w Krakowie”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie izolacji ścian pompowni zlokalizowanej na Małym Rynku
w Krakowie”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Uszczelnienie podłużnej, dolnej ściany misy przedmiotowego obiektu

Uszczelnienie od wewnątrz zachodniej ściany pompowni po zdemontowaniu szaf elektrycznych:

Ofertę należy złożyć na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik przedmiotowego zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 30 kwietnia 2017 r. ( prosimy o podanie czasu realizacji zamówienia od daty podpisania umowy)

Gwarancja na wykonane prace: 36 miesięcy od daty odbioru

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena oraz czas realizacji

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Warunki płatności:

1. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi jednorazowo na podstawie           faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę niezwłocznie po wykonaniu całości robót i po dokonaniu końcowego odbioru.

2. Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT i przedłożenia jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wystawienia protokołu odbioru ( bez uwag).

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:

1.  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej związanej;

2.  kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przesłanego przedmiaru

Załączniki:

przedmiar robót

wzór umowy

 Termin oraz sposób składania ofert:

Oferty można składać do dnia…………… w formie elektronicznie na adres email: sekretariat@zikit.krakow.pl .

dolne t�o