górne tło

Dotacja dla gminy

Gmina Miejska Kraków otrzymała dotację przyznaną przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na realizację zadania pn. „ Poprawa bezpieczeństwa i dostępności do zakładów opieki zdrowotnej poprzez przebudowę ul. Mikołaja Kopernika nr K 602639 w Krakowie (odcinek 552 m od ul. Westerplatte do ul. Strzeleckiej) - etap I” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

Na postawie wniosku o dofinansowanie powyższego zadania udzielona została dotacja celowa w wysokości 727 498,00 zł (co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych).

 

dolne t�o