górne tło

Informacja dla właścicieli elektrycznych pojazdów wolnobieżnych

Zakończyła się weryfikacja wniosków złożonych przez podmioty ubiegające się o przyznanie identyfikatorów uprawniających do poruszania się po drogach publicznych objętych strefą ograniczonego ruchu i postoju w Krakowie, przeznaczonych dla pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym wykorzystywanych dla prowadzenia działalności gospodarczej na potrzeby obsługi ruchu turystycznego.

W jej wyniku dokonano weryfikacji złożonych wniosków pod względem spełnienia wymogów formalnych, tj. ich zgodność z wytycznymi zawartymi w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2677/2015 z dnia 07.10.2015 r.

W/w regulamin nie przewiduje możliwości odwołania przez Podmioty, których wnioski ze względów formalnych zweryfikowano negatywnie.

Podmiotom uprawnionym, które uzyskały możliwość otrzymania identyfikatorów na wjazd wskazuje się parking przed stadionem Wisły jako miejsce gdzie pojazdy zostaną oznakowane naklejkami z numerem (plac od strony Al. 3 Maja, wjazd jak na sektor H w dniu 30 i 31 grudnia br. pomiędzy godzinami 10:30-14:00 lub w późniejszym ustalonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni).

Dodatkowo informujemy, że w czasie XII posiedzeniu Stałego Zespołu Konsultacyjnego ds. pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym wykorzystywanych dla prowadzenia działalności gospodarczej, powołanego poleceniem służbowym Nr 10/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.06.2014 r., które odbyło się w dniu 17 grudnia 2015 r. ustalono następujący podział proporcjonalny puli 130 zezwoleń.

Podmioty uprawnione do przyznania identyfikatorów, które złożyły:

dolne t�o