Magiczny Kraków, zikit.krakow.pl/ http://zikit.krakow.pl pl-pl Fri, 20 Apr 2018 12:52:08 +0200 Decyzja z dnia 5 kwietnia 2018r dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Królowej Jadwigi - etap V : odcinek od. ul. Jesionowej do ul. Robla” http://zikit.krakow.pl/komunikaty/219480,1818,komunikat,decyzja_z_dnia_5_kwietnia_2018r_dla_inwestycji_pn____rozbudowa_ulicy_krolowej_jadwigi_-_etap_v___odcinek_od__ul__jesionowej_do_ul__robla_.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/219480,1818,komunikat,decyzja_z_dnia_5_kwietnia_2018r_dla_inwestycji_pn____rozbudowa_ulicy_krolowej_jadwigi_-_etap_v___odcinek_od__ul__jesionowej_do_ul__robla_.html Decyzja z dnia 5 kwietnia 2018r. znak KR.ZUZ.2.421.14.2018.MJ w sprawie pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Królowej Jadwigi - etap V : odcinek od. ul. Jesionowej do ul. Robla” Pobierz treść decyzji ]]> Thu, 19 Apr 2018 15:22:24 +0200 „Budowa brakującego chodnika przy ul. Centralnej” http://zikit.krakow.pl/komunikaty/219476,1818,komunikat,_budowa_brakujacego_chodnika_przy_ul__centralnej_.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/219476,1818,komunikat,_budowa_brakujacego_chodnika_przy_ul__centralnej_.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Budowa brakującego chodnika przy ul. Centralnej”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków   Jak stanowi art. 4 pkt.15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji : urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. ]]> Thu, 19 Apr 2018 14:09:34 +0200 Przebudowa ul. Wodnej http://zikit.krakow.pl/komunikaty/218841,1818,komunikat,przebudowa_ul__wodnej.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/218841,1818,komunikat,przebudowa_ul__wodnej.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Przebudowa ul. Wodnej” w związku z realizacją zadania pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. Nr 265/3 obr. 15 podgórze przy ul. Wodnej w Krakowie”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych. ]]> Tue, 27 Mar 2018 11:25:56 +0200 Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa http://zikit.krakow.pl/komunikaty/218744,1818,komunikat,budowa_chodnika_przy_ulicy_glogera_od_klasztoru_karmelitow_bosych_glogera_5_do_granicy_miasta_krakowa.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/218744,1818,komunikat,budowa_chodnika_przy_ulicy_glogera_od_klasztoru_karmelitow_bosych_glogera_5_do_granicy_miasta_krakowa.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa” W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków ]]> Thu, 22 Mar 2018 15:16:57 +0100 Budowa nowej ulicy klasy L łączącej al.29 Listopada z ul.Felińskiego w Krakowie http://zikit.krakow.pl/komunikaty/218723,1818,komunikat,budowa_nowej_ulicy_klasy_l_laczacej_al_29_listopada_z_ul_felinskiego_w_krakowie_.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/218723,1818,komunikat,budowa_nowej_ulicy_klasy_l_laczacej_al_29_listopada_z_ul_felinskiego_w_krakowie_.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Budowa nowej ulicy klasy L łączącej al.29 Listopada z ul.Felińskiego w Krakowie ”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków   Jak stanowi art. 4 pkt.15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji : urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.                 Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom. ]]> Thu, 22 Mar 2018 09:21:02 +0100 Rozbudowa ul. Wrobela – etap III http://zikit.krakow.pl/komunikaty/218699,1818,komunikat,rozbudowa_ul__wrobela___etap_iii.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/218699,1818,komunikat,rozbudowa_ul__wrobela___etap_iii.html W związku z planowanym przygotowywaniem do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Wrobela – etap III” – w formule zaprojektuj i zbuduj  (od zakresu etapu II tj. od ul. Husarskiej do placu do nawracania - dł ok.1200), Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje mieszkańców o możliwości przyłączenia przyległych posesji do zaprojektowanego kanału opadowego w pasie drogowym, w oparciu  o indywidualne projekty przyłączy oraz wymagane dokumenty formalno-prawne (uzyskane kosztem i staraniem właścicieli posesji). Informujemy, że w ramach planowanej  przez ZIKiT inwestycji będą realizowane przyłącza kanalizacji opadowej od projektowanego kanału opadowego do granic pasa drogowego. Wnioski zainteresowanych stron należy składać do Zarządu Infrastruktury Komunalnej                             i Transportu w Krakowie w terminie do dnia 27.04.2018r. Realizacja robót planowana jest na III/IV kwartał 2018 i w latach  2019-2020. ]]> Wed, 21 Mar 2018 14:00:25 +0100 Rozbudowa ul. Wrobela – etap III http://zikit.krakow.pl/komunikaty/218593,1818,komunikat,rozbudowa_ul__wrobela___etap_iii.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/218593,1818,komunikat,rozbudowa_ul__wrobela___etap_iii.html W związku z planowanym przygotowywaniem do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Wrobela – etap III” – w formule zaprojektuj i zbuduj  (od zakresu etapu II tj. od ul. Husarskiej do placu do nawracania - dł ok.1200), Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje mieszkańców o możliwości przyłączenia przyległych posesji do zaprojektowanego kanału opadowego w pasie drogowym, w oparciu  o indywidualne projekty przyłączy oraz wymagane dokumenty formalno-prawne (uzyskane kosztem i staraniem właścicieli posesji). Informujemy, że w ramach planowanej  przez ZIKiT inwestycji będą realizowane przyłącza kanalizacji opadowej od projektowanego kanału opadowego do granic pasa drogowego. Wnioski zainteresowanych stron należy składać do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w terminie do dnia 27.04.2018r. Realizacja robót planowana jest na III/IV kwartał 2018 i w latach  2019-2020. ]]> Fri, 16 Mar 2018 09:22:20 +0100 Rozbudowa skrzyżowania ul. Walerego Sławka i ul. Puszkarskiej w Krakowie http://zikit.krakow.pl/komunikaty/218237,1818,komunikat,rozbudowa_skrzyzowania_ul__walerego_slawka_i_ul__puszkarskiej_w_krakowie.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/218237,1818,komunikat,rozbudowa_skrzyzowania_ul__walerego_slawka_i_ul__puszkarskiej_w_krakowie.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Rozbudowa skrzyżowania ul. Walerego Sławka i ul. Puszkarskiej w Krakowie”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków ]]> Mon, 05 Mar 2018 08:51:27 +0100 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Łopackiego http://zikit.krakow.pl/komunikaty/216577,1818,komunikat,opracowanie_dokumentacji_projektowej_dla_budowy_polaczenia_ul__lopackiego.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/216577,1818,komunikat,opracowanie_dokumentacji_projektowej_dla_budowy_polaczenia_ul__lopackiego.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Łopackiego dz. nr 24/9 obr. 8 jedn. Ewid. Nowa Huta (od Ronda Hipokratesa ) do ul. Okulickiego  wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kolidującym uzbrojeniem. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków ]]> Fri, 05 Jan 2018 13:39:05 +0100 Rozbudowa ul. Lubostroń w Krakowie na odcinku od budynku nr 3C do ul. Kobierzyńskiej wraz ze skrzyżowaniem Lubostroń/Kobierzyńska http://zikit.krakow.pl/komunikaty/216406,1818,komunikat,rozbudowa_ul__lubostron_w_krakowie_na_odcinku_od_budynku_nr_3c_do_ul__kobierzynskiej_wraz_ze_skrzyzowaniem_lubostron_kobierzynska.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/216406,1818,komunikat,rozbudowa_ul__lubostron_w_krakowie_na_odcinku_od_budynku_nr_3c_do_ul__kobierzynskiej_wraz_ze_skrzyzowaniem_lubostron_kobierzynska.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Rozbudowa ul. Lubostroń w Krakowie na odcinku od budynku nr 3C do ul. Kobierzyńskiej wraz ze skrzyżowaniem Lubostroń/Kobierzyńska”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków ]]> Fri, 29 Dec 2017 23:52:52 +0100