Kontakt

Zarząd Dróg Miasta Krakowa jest czynny od poniedziałki do piątku - w godz. od 7:30 do 15:30.

Pracownicy zatrudnieni na wybranych stanowiskach, prowadzących obsługę stron, w działach uzgodnień, geodezji, ochrony pasa drogowego, inżynierii ruchu i na dzienniku podawczym w poniedziałki pracują w godzinach od 7.30 do 17.00.

Działy zajmujące się nadzorem nad drogami mają swoją siedzibę na os. Złotej Jesieni 14.

Kontakt
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Całodobowy numer interwencyjny: 12 616 7555

Centrala: 12 616 7000


Dyrektor Marcin Hanczakowski
Sekretariat: 012 616 7416
fax: 012 616 7417


Zastępca Dyrektora ds. Dróg Janina Pokrywa
Sekretariat: tel: 012 616 7137
fax: 012 616 7138


Zastępca Dyrektora ds. Współpracy z Dzielnicami Andrzej Olewicz
Sekretariat: tel: 012 616 7005
fax: 012 616 7226


Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Anna Małecka
Sekretariat: tel: 12 616 7137
fax: 12 616 7138


Zastępca Dyrektora ds. Majątku i Administracji Dorota Iwanicka
Sekretariat: tel: 12 616 7543
fax: 12 616 7417

 

Zastępca Dyrektora ds. Zajęcia Pasa Drogowego Agnieszka Piwowarczyk-Greniuk
Sekretariat: tel: 12 616 7005
fax: 12 616 7417


Główny Księgowy Aleksandra Michalik
tel: 12 616 7137
fax: 12 616 7138


 


Zespół Prasowy - kontakt dla mediów:
tel: 12 616 75 10/69

 

Siedziba: 31-586 Kraków
ul. Centralna 53
Fax: 12 616 7417
Sekretariat: tel: 12 616 7416
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ZDMK na platformie ePUAP: /ZIKiT/SkrytkaESP


NIP: 679-25-97-429
REGON: 357116163

Nr konta do wnoszenia opłaty skarbowej (od 1 stycznia 2016): 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000


JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa jest czynny od poniedziałku do piątku - w godz. od 7:30 do 15:30.

Pracownicy zatrudnieni na wybranych stanowiskach, związanych z obsługą stron, w działach zajmujących się problematyką uzgodnień, warunków oraz na dzienniku podawczym pracują w poniedziałki wyjątkowo w dłuższym wymiarze czasu, tj. godzinach od 7.30 do 17.00

 

 

Skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski związane z działalnością ZDMK mogą być wnoszone m.in.:

• pisemnie – adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków,

• za pomocą faksu - numer: 12 616-7417,

• przy użyciu poczty elektronicznej – adres e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl,

• ustnie do protokołu – Dziennik Podawczy bud. A parter, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków,

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP tutejszej jednostki.

Wnoszona skarga lub wniosek powinny zawierać imię, nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek.

Tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

 

Podania

 

Podanie powinno spełniać wymogi określone w art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, a w szczególności powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

 

Podania mogą być wnoszone m.in.:

• pisemnie – adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków,

• za pomocą faksu - numer: 12 616-7417,

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP,

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP tutejszej jednostki.

Tryb i sposób wnoszenia i rozpatrywania podań określony został w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z wyłączeniem informacji publicznej której treść udostępniona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej mogą być wnoszone m.in.:

• pisemnie – adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków,

• za pomocą faksu - numer: 12 616-7417,

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały zamieszczone w zakładce Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Informacje o stanie sprawy uzyskać można telefonując pod numer 12 616-7000.

Adres:
ul.Centralna 53, 31-586 Kraków

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków