Kontakt

Zarząd Dróg Miasta Krakowa jest czynny od poniedziałki do piątku - w godz. od 7:30 do 15:30.

Pracownicy zatrudnieni na wybranych stanowiskach, prowadzących obsługę stron, w działach uzgodnień, geodezji, ochrony pasa drogowego, inżynierii ruchu i na dzienniku podawczym w poniedziałki pracują w godzinach od 7.30 do 17.00.

Działy zajmujące się nadzorem nad drogami, organizacja ruchu oraz transportem mają swoją siedzibę na os. Złotej Jesieni 14.

Kontakt
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Całodobowy numer interwencyjny: 12 616 7555

Centrala: 12 616 7000


Dyrektor Marcin Hanczakowski
Sekretariat: 012 616 7416
fax: 012 616 7417


Zastępca Dyrektora ds. Dróg Janina Pokrywa
Sekretariat: tel: 012 616 7137
fax: 012 616 7138


Zastępca Dyrektora ds. Współpracy z Dzielnicami Andrzej Olewicz
Sekretariat: tel: 012 616 7005
fax: 012 616 7226


Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Anna Małecka
Sekretariat: tel: 12 616 7137
fax: 12 616 7138


Zastępca Dyrektora ds. Majątku i Administracji Dorota Iwanicka
Sekretariat: tel: 12 616 7543
fax: 12 616 7417

 

Zastępca Dyrektora ds. Zajęcia Pasa Drogowego Agnieszka Piwowarczyk-Greniuk
Sekretariat: tel: 12 616 7416
fax: 12 616 7417


Główny Księgowy Aleksandra Michalik
tel: 12 616 7448
fax: 12 616 7138


 


Zespół Prasowy - kontakt dla mediów:
tel: 12 616 75 10/69

 

Siedziba: 31-586 Kraków
ul. Centralna 53
Fax: 12 616 7417
Sekretariat: tel: 12 616 7416
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ZDMK na platformie ePUAP: /ZIKiT/SkrytkaESP


NIP: 679-25-97-429
REGON: 357116163

Nr konta do wnoszenia opłaty skarbowej (od 1 stycznia 2016): 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000


JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie jest czynny od poniedziałku do piątku - w godz. od 7:30 do 15:30.

Pracownicy zatrudnieni na wybranych stanowiskach, związanych z obsługą stron, w działach zajmujących się problematyką uzgodnień, warunków oraz na dzienniku podawczym pracują w poniedziałki wyjątkowo w dłuższym wymiarze czasu, tj. godzinach od 7.30 do 17.00

 

 

Skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski związane z działalnością ZDMK mogą być wnoszone m.in.:

• pisemnie – adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków,

• za pomocą faksu - numer: 12 616-7417,

• przy użyciu poczty elektronicznej – adres e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl,

• ustnie do protokołu – Dziennik Podawczy bud. A parter, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków,

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP tutejszej jednostki.

Wnoszona skarga lub wniosek powinny zawierać imię, nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek.

Tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

 

Podania

 

Podanie powinno spełniać wymogi określone w art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, a w szczególności powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

 

Podania mogą być wnoszone m.in.:

• pisemnie – adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków,

• za pomocą faksu - numer: 12 616-7417,

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP,

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP tutejszej jednostki.

Tryb i sposób wnoszenia i rozpatrywania podań określony został w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z wyłączeniem informacji publicznej której treść udostępniona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej mogą być wnoszone m.in.:

• pisemnie – adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków,

• za pomocą faksu - numer: 12 616-7417,

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały zamieszczone w zakładce Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Informacje o stanie sprawy uzyskać można telefonując pod numer 12 616-7000.

Adres:
ul.Centralna 53, 31-586 Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków