ZIKiT_25

Jeżeli chcesz przez nie dłużej niż 3 dni prowadzić sprzedaż na terenie zarządzanym przez ZIKiT musisz skorzystać z procedury ZIKiT 25.

ZIKiT_25
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację punktów handlu obwoźnego, okazjonalnego (nieprzekraczającego trzech dni)

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

  1. Wniosek na druku stanowiącym załącznik nr 1 procedury o wydanie decyzji administracyjnej/zawarcie umowy na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację punktów handlu obwoźnego, okazjonalnego – nieprzekraczającego trzech dni.
  2. Załączniki do wniosku:
  3. W przypadku wniosku o handel obwoźny należy dołączyć:

1) szczegółowy plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją punktu handlu z podaniem jego wymiarów (należy oznaczyć elementy drogi i szczegóły terenowe umożliwiające identyfikację miejsca lokalizacji),

2) zwymiarowany projekt stoiska (zdjęcie, rysunek techniczny, folder):

- dla lokalizacji na terenie historycznego zespołu Miasta Krakowa projekt winien być zgodny z wymogami określonymi w Zarządzeniu Nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r.,

- dla lokalizacji na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto projekt winien być zgodny z wymogami określonymi w uchwale Nr CXV/1547/2010 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r.,

3) w przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Skarbowym – dotyczy wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej,

4) w przypadku gdy wniosek składa osoba fizyczna – kserokopia dowodu osobistego,

5) w razie ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

6) opinię Głównego Plastyka Miasta dotycząca formy i kolorystyki stoiska handlowego.

7) w przypadku stoiska zlokalizowanego na terenie historycznego zespołu Miasta Krakowa – opinie Głównego Architekta Miasta oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.

  1. W przypadku wniosku o handel okazjonalny w odpusty i Dzień Wszystkich Świętych, na które to lokalizacje decyzje/umowy wydawane są w drodze losowania należy dołączyć:

1) formę, wymiary, wygląd stoiska/punktu handlowego (zdjęcie, rysunek, folder),

2) w przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Skarbowym – dotyczy wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej,

3) w przypadku gdy wniosek składa osoba fizyczna – kserokopia dowodu osobistego,

4) w razie ustanowienia pełnomocnika– pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków