Zasady wydawania zezwoleń na wjazd w wybrane strefy ograniczonego ruchu

Zezwolenia uprawniające do wjazdu w wybrane strefy ograniczonego ruchu na obszarze miasta Krakowa, w przypadku konieczności wjazdu za znak B-1 (zakaz ruchu
w obu kierunkach) z tabliczką o treści „nie dotyczy pojazdów z zezwoleniem zarządu drogi” usytuowanych:

1. w obszarze strefy płatnego parkowania P1 – strefa Stare Miasto,

2. w obszarze strefy płatnego parkowania P2 – strefa Kazimierz,

wydawane są dysponentowi pojazdu wyłącznie na podstawie odpowiednio uzasadnionego
i udokumentowanego wniosku.

Zasady wydawania zezwoleń na wjazd w wybrane strefy ograniczonego ruchu
Fot. ZIKIT

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek o wydanie zezwolenia uprawniającego do wjazdu w wybrane strefy ograniczonego ruchu na obszarze miasta Krakowa, w przypadku konieczności wjazdu za znak B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) z tabliczką o treści „nie dotyczy pojazdów z zezwoleniem zarządu drogi”, wraz z załącznikami:
1) Dokumentem potwierdzający możliwość postoju poza drogą (np. umowa najmu miejsca postojowego) – oświadczenie,
2) Dokumentem uzasadniający potrzebę, celowość wjazdu i postoju w miejscu wskazanym we wniosku.

Forma załatwienia:
1) Wydanie  zezwolenia upoważniającego do wjazdu w strefę ograniczonego ruchu, niestosowanie się do znaku B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) usytuowanego przy wjazdach w strefę ograniczonego ruchu (zgodnie z zapisami na tablicy dopuszczającej umieszczonej pod znakiem B-1).
2) Pisemna odmowa wydania zezwolenia.

Termin załatwienia
1) Nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletnego wniosku,
w przypadku zezwoleń krótkoterminowych.
2) Nie dłuższy niż 30 dni od daty wpłynięcia kompletnego wniosku, w przypadku zezwoleń długoterminowych.

Przykładowy wykaz podmiotów, które mogą starać się o wydanie zezwolenia:
1. Zezwolenia długoterminowe:
1) Osoby legitymujące się uprawnieniem do parkowania na miejscu postojowym usytuowanym poza pasem drogowym drogi publicznej.
2) Osoby mające możliwość korzystania z wyznaczonych miejsc postojowych.
3) Organy administracji publicznej oraz jego aparat pomocniczy, mający swoją siedzibę na obszarze wybranej strefy ograniczonego ruchu.
2. Zezwolenia krótkoterminowe, wyłącznie w sytuacjach, które nie mają cech zdarzeń powtarzających się i służą do zaspokajania potrzeb doraźnych,
w szczególności takich jak:
1) przeprowadzka,
2) dostawa sprzętu i wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych,
3) przewóz osób uczestniczących w jednorazowych imprezach okolicznościowych (ślub, pogrzeb i inne),
4) przygotowanie imprezy masowej,
5) remonty, naprawy;
6) wykonanie umów realizowanych na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków
lub organów i podmiotów publicznych.

Link do pobrania załącznika


Informacje dodatkowe dla klienta
Wypełniony wniosek wraz z dokumentami należy składać na dzienniku podawczym
w siedzibie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i transportu w Krakowie
przy ul. Centralnej 53.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków